ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 15)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏష ధియా యాత్య్ అణ్వ్యా శూరో రథేభిర్ ఆశుభిః |
  గచ్ఛన్న్ ఇన్ద్రస్య నిష్కృతమ్ || 9-015-01

  ఏష పురూ ధియాయతే బృహతే దేవతాతయే |
  యత్రామృతాస ఆసతే || 9-015-02

  ఏష హితో వి నీయతే ऽన్తః శుభ్రావతా పథా |
  యదీ తుఞ్జన్తి భూర్ణయః || 9-015-03

  ఏష శృఙ్గాణి దోధువచ్ ఛిశీతే యూథ్యో వృషా |
  నృమ్ణా దధాన ఓజసా || 9-015-04

  ఏష రుక్మిభిర్ ఈయతే వాజీ శుభ్రేభిర్ అంశుభిః |
  పతిః సిన్ధూనామ్ భవన్ || 9-015-05

  ఏష వసూని పిబ్దనా పరుషా యయివాఅతి |
  అవ శాదేషు గచ్ఛతి || 9-015-06

  ఏతమ్ మృజన్తి మర్జ్యమ్ ఉప ద్రోణేష్వ్ ఆయవః |
  ప్రచక్రాణమ్ మహీర్ ఇషః || 9-015-07

  ఏతమ్ ఉ త్యం దశ క్షిపో మృజన్తి సప్త ధీతయః |
  స్వాయుధమ్ మదిన్తమమ్ || 9-015-08