ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 14)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పరి ప్రాసిష్యదత్ కవిః సిన్ధోర్ ఊర్మావ్ అధి శ్రితః |
  కారమ్ బిభ్రత్ పురుస్పృహమ్ || 9-014-01

  గిరా యదీ సబన్ధవః పఞ్చ వ్రాతా అపస్యవః |
  పరిష్కృణ్వన్తి ధర్ణసిమ్ || 9-014-02

  ఆద్ అస్య శుష్మిణో రసే విశ్వే దేవా అమత్సత |
  యదీ గోభిర్ వసాయతే || 9-014-03

  నిరిణానో వి ధావతి జహచ్ ఛర్యాణి తాన్వా |
  అత్రా సం జిఘ్నతే యుజా || 9-014-04

  నప్తీభిర్ యో వివస్వతః శుభ్రో న మామృజే యువా |
  గాః కృణ్వానో న నిర్ణిజమ్ || 9-014-05

  అతి శ్రితీ తిరశ్చతా గవ్యా జిగాత్య్ అణ్వ్యా |
  వగ్నుమ్ ఇయర్తి యం విదే || 9-014-06

  అభి క్షిపః సమ్ అగ్మత మర్జయన్తీర్ ఇషస్ పతిమ్ |
  పృష్ఠా గృభ్ణత వాజినః || 9-014-07

  పరి దివ్యాని మర్మృశద్ విశ్వాని సోమ పార్థివా |
  వసూని యాహ్య్ అస్మయుః || 9-014-08