ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 17)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర నిమ్నేనేవ సిన్ధవో ఘ్నన్తో వృత్రాణి భూర్ణయః |
  సోమా అసృగ్రమ్ ఆశవః || 9-017-01

  అభి సువానాస ఇన్దవో వృష్టయః పృథివీమ్ ఇవ |
  ఇన్ద్రం సోమాసో అక్షరన్ || 9-017-02

  అత్యూర్మిర్ మత్సరో మదః సోమః పవిత్రే అర్షతి |
  విఘ్నన్ రక్షాంసి దేవయుః || 9-017-03

  ఆ కలశేషు ధావతి పవిత్రే పరి షిచ్యతే |
  ఉక్థైర్ యజ్ఞేషు వర్ధతే || 9-017-04

  అతి త్రీ సోమ రోచనా రోహన్ న భ్రాజసే దివమ్ |
  ఇష్ణన్ సూర్యం న చోదయః || 9-017-05

  అభి విప్రా అనూషత మూర్ధన్ యజ్ఞస్య కారవః |
  దధానాశ్ చక్షసి ప్రియమ్ || 9-017-06

  తమ్ ఉ త్వా వాజినం నరో ధీభిర్ విప్రా అవస్యవః |
  మృజన్తి దేవతాతయే || 9-017-07

  మధోర్ ధారామ్ అను క్షర తీవ్రః సధస్థమ్ ఆసదః |
  చారుర్ ఋతాయ పీతయే || 9-017-08