ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 100

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 100)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అభీ నవన్తే అద్రుహః ప్రియమ్ ఇన్ద్రస్య కామ్యమ్ |
  వత్సం న పూర్వ ఆయుని జాతం రిహన్తి మాతరః || 9-100-01

  పునాన ఇన్దవ్ ఆ భర సోమ ద్విబర్హసం రయిమ్ |
  త్వం వసూని పుష్యసి విశ్వాని దాశుషో గృహే || 9-100-02

  త్వం ధియమ్ మనోయుజం సృజా వృష్టిం న తన్యతుః |
  త్వం వసూని పార్థివా దివ్యా చ సోమ పుష్యసి || 9-100-03

  పరి తే జిగ్యుషో యథా ధారా సుతస్య ధావతి |
  రంహమాణా వ్య్ అవ్యయం వారం వాజీవ సానసిః || 9-100-04

  క్రత్వే దక్షాయ నః కవే పవస్వ సోమ ధారయా |
  ఇన్ద్రాయ పాతవే సుతో మిత్రాయ వరుణాయ చ || 9-100-05

  పవస్వ వాజసాతమః పవిత్రే ధారయా సుతః |
  ఇన్ద్రాయ సోమ విష్ణవే దేవేభ్యో మధుమత్తమః || 9-100-06

  త్వాం రిహన్తి మాతరో హరిమ్ పవిత్రే అద్రుహః |
  వత్సం జాతం న ధేనవః పవమాన విధర్మణి || 9-100-07

  పవమాన మహి శ్రవశ్ చిత్రేభిర్ యాసి రశ్మిభిః |
  శర్ధన్ తమాంసి జిఘ్నసే విశ్వాని దాశుషో గృహే || 9-100-08

  త్వం ద్యాం చ మహివ్రత పృథివీం చాతి జభ్రిషే |
  ప్రతి ద్రాపిమ్ అముఞ్చథాః పవమాన మహిత్వనా || 9-100-09