ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 101

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 101)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పురోజితీ వో అన్ధసః సుతాయ మాదయిత్నవే |
  అప శ్వానం శ్నథిష్టన సఖాయో దీర్ఘజిహ్వ్యమ్ || 9-101-01

  యో ధారయా పావకయా పరిప్రస్యన్దతే సుతః |
  ఇన్దుర్ అశ్వో న కృత్వ్యః || 9-101-02

  తం దురోషమ్ అభీ నరః సోమం విశ్వాచ్యా ధియా |
  యజ్ఞం హిన్వన్త్య్ అద్రిభిః || 9-101-03

  సుతాసో మధుమత్తమాః సోమా ఇన్ద్రాయ మన్దినః |
  పవిత్రవన్తో అక్షరన్ దేవాన్ గచ్ఛన్తు వో మదాః || 9-101-04

  ఇన్దుర్ ఇన్ద్రాయ పవత ఇతి దేవాసో అబ్రువన్ |
  వాచస్ పతిర్ మఖస్యతే విశ్వస్యేశాన ఓజసా || 9-101-05

  సహస్రధారః పవతే సముద్రో వాచమీఙ్ఖయః |
  సోమః పతీ రయీణాం సఖేన్ద్రస్య దివే-దివే || 9-101-06

  అయమ్ పూషా రయిర్ భగః సోమః పునానో అర్షతి |
  పతిర్ విశ్వస్య భూమనో వ్య్ అఖ్యద్ రోదసీ ఉభే || 9-101-07

  సమ్ ఉ ప్రియా అనూషత గావో మదాయ ఘృష్వయః |
  సోమాసః కృణ్వతే పథః పవమానాస ఇన్దవః || 9-101-08

  య ఓజిష్ఠస్ తమ్ ఆ భర పవమాన శ్రవాయ్యమ్ |
  యః పఞ్చ చర్షణీర్ అభి రయిం యేన వనామహై || 9-101-09

  సోమాః పవన్త ఇన్దవో ऽస్మభ్యం గాతువిత్తమాః |
  మిత్రాః సువానా అరేపసః స్వాధ్యః స్వర్విదః || 9-101-10

  సుష్వాణాసో వ్య్ అద్రిభిశ్ చితానా గోర్ అధి త్వచి |
  ఇషమ్ అస్మభ్యమ్ అభితః సమ్ అస్వరన్ వసువిదః || 9-101-11

  ఏతే పూతా విపశ్చితః సోమాసో దధ్యాశిరః |
  సూర్యాసో న దర్శతాసో జిగత్నవో ధ్రువా ఘృతే || 9-101-12

  ప్ర సున్వానస్యాన్ధసో మర్తో న వృత తద్ వచః |
  అప శ్వానమ్ అరాధసం హతా మఖం న భృగవః || 9-101-13

  ఆ జామిర్ అత్కే అవ్యత భుజే న పుత్ర ఓణ్యోః |
  సరజ్ జారో న యోషణాం వరో న యోనిమ్ ఆసదమ్ || 9-101-14

  స వీరో దక్షసాధనో వి యస్ తస్తమ్భ రోదసీ |
  హరిః పవిత్రే అవ్యత వేధా న యోనిమ్ ఆసదమ్ || 9-101-15

  అవ్యో వారేభిః పవతే సోమో గవ్యే అధి త్వచి |
  కనిక్రదద్ వృషా హరిర్ ఇన్ద్రస్యాభ్య్ ఏతి నిష్కృతమ్ || 9-101-16