ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 99)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వామ్ ఇదా హ్యో నరో ऽపీప్యన్ వజ్రిన్ భూర్ణయః |
  స ఇన్ద్ర స్తోమవాహసామ్ ఇహ శ్రుధ్య్ ఉప స్వసరమ్ ఆ గహి || 8-099-01

  మత్స్వా సుశిప్ర హరివస్ తద్ ఈమహే త్వే ఆ భూషన్తి వేధసః |
  తవ శ్రవాంస్య్ ఉపమాన్య్ ఉక్థ్యా సుతేష్వ్ ఇన్ద్ర గిర్వణః || 8-099-02

  శ్రాయన్త ఇవ సూర్యం విశ్వేద్ ఇన్ద్రస్య భక్షత |
  వసూని జాతే జనమాన ఓజసా ప్రతి భాగం న దీధిమ || 8-099-03

  అనర్శరాతిం వసుదామ్ ఉప స్తుహి భద్రా ఇన్ద్రస్య రాతయః |
  సో అస్య కామం విధతో న రోషతి మనో దానాయ చోదయన్ || 8-099-04

  త్వమ్ ఇన్ద్ర ప్రతూర్తిష్వ్ అభి విశ్వా అసి స్పృధః |
  అశస్తిహా జనితా విశ్వతూర్ అసి త్వం తూర్య తరుష్యతః || 8-099-05

  అను తే శుష్మం తురయన్తమ్ ఈయతుః క్షోణీ శిశుం న మాతరా |
  విశ్వాస్ తే స్పృధః శ్నథయన్త మన్యవే వృత్రం యద్ ఇన్ద్ర తూర్వసి || 8-099-06

  ఇత ఊతీ వో అజరమ్ ప్రహేతారమ్ అప్రహితమ్ |
  ఆశుం జేతారం హేతారం రథీతమమ్ అతూర్తం తుగ్ర్యావృధమ్ || 8-099-07

  ఇష్కర్తారమ్ అనిష్కృతం సహస్కృతం శతమూతిం శతక్రతుమ్ |
  సమానమ్ ఇన్ద్రమ్ అవసే హవామహే వసవానం వసూజువమ్ || 8-099-08