ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 98)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రాయ సామ గాయత విప్రాయ బృహతే బృహత్ |
  ధర్మకృతే విపశ్చితే పనస్యవే || 8-098-01

  త్వమ్ ఇన్ద్రాభిభూర్ అసి త్వం సూర్యమ్ అరోచయః |
  విశ్వకర్మా విశ్వదేవో మహాఅసి || 8-098-02

  విభ్రాజఞ్ జ్యోతిషా స్వర్ అగచ్ఛో రోచనం దివః |
  దేవాస్ త ఇన్ద్ర సఖ్యాయ యేమిరే || 8-098-03

  ఏన్ద్ర నో గధి ప్రియః సత్రాజిద్ అగోహ్యః |
  గిరిర్ న విశ్వతస్ పృథుః పతిర్ దివః || 8-098-04

  అభి హి సత్య సోమపా ఉభే బభూథ రోదసీ |
  ఇన్ద్రాసి సున్వతో వృధః పతిర్ దివః || 8-098-05

  త్వం హి శశ్వతీనామ్ ఇన్ద్ర దర్తా పురామ్ అసి |
  హన్తా దస్యోర్ మనోర్ వృధః పతిర్ దివః || 8-098-06

  అధా హీన్ద్ర గిర్వణ ఉప త్వా కామాన్ మహః ససృజ్మహే |
  ఉదేవ యన్త ఉదభిః || 8-098-07

  వార్ ణ త్వా యవ్యాభిర్ వర్ధన్తి శూర బ్రహ్మాణి |
  వావృధ్వాంసం చిద్ అద్రివో దివే-దివే || 8-098-08

  యుఞ్జన్తి హరీ ఇషిరస్య గాథయోరౌ రథ ఉరుయుగే |
  ఇన్ద్రవాహా వచోయుజా || 8-098-09

  త్వం న ఇన్ద్రా భరఓజో నృమ్ణం శతక్రతో విచర్షణే |
  ఆ వీరమ్ పృతనాషహమ్ || 8-098-10

  త్వం హి నః పితా వసో త్వమ్ మాతా శతక్రతో బభూవిథ |
  అధా తే సుమ్నమ్ ఈమహే || 8-098-11

  త్వాం శుష్మిన్ పురుహూత వాజయన్తమ్ ఉప బ్రువే శతక్రతో |
  స నో రాస్వ సువీర్యమ్ || 8-098-12