ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 97

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 97)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యా ఇన్ద్ర భుజ ఆభరః స్వర్వాఅసురేభ్యః |
  స్తోతారమ్ ఇన్ మఘవన్న్ అస్య వర్ధయ యే చ త్వే వృక్తబర్హిషః || 8-097-01

  యమ్ ఇన్ద్ర దధిషే త్వమ్ అశ్వం గామ్ భాగమ్ అవ్యయమ్ |
  యజమానే సున్వతి దక్షిణావతి తస్మిన్ తం ధేహి మా పణౌ || 8-097-02

  య ఇన్ద్ర సస్త్య్ అవ్రతో ऽనుష్వాపమ్ అదేవయుః |
  స్వైః ష ఏవైర్ ముమురత్ పోష్యం రయిం సనుతర్ ధేహి తం తతః || 8-097-03

  యచ్ ఛక్రాసి పరావతి యద్ అర్వావతి వృత్రహన్ |
  అతస్ త్వా గీర్భిర్ ద్యుగద్ ఇన్ద్ర కేశిభిః సుతావాఆ వివాసతి || 8-097-04

  యద్ వాసి రోచనే దివః సముద్రస్యాధి విష్టపి |
  యత్ పార్థివే సదనే వృత్రహన్తమ యద్ అన్తరిక్ష ఆ గహి || 8-097-05

  స నః సోమేషు సోమపాః సుతేషు శవసస్ పతే |
  మాదయస్వ రాధసా సూనృతావతేన్ద్ర రాయా పరీణసా || 8-097-06

  మా న ఇన్ద్ర పరా వృణగ్ భవా నః సధమాద్యః |
  త్వం న ఊతీ త్వమ్ ఇన్ న ఆప్యమ్ మా న ఇన్ద్ర పరా వృణక్ || 8-097-07

  అస్మే ఇన్ద్ర సచా సుతే ని షదా పీతయే మధు |
  కృధీ జరిత్రే మఘవన్న్ అవో మహద్ అస్మే ఇన్ద్ర సచా సుతే || 8-097-08

  న త్వా దేవాస ఆశత న మర్త్యాసో అద్రివః |
  విశ్వా జాతాని శవసాభిభూర్ అసి న త్వా దేవాస ఆశత || 8-097-09

  విశ్వాః పృతనా అభిభూతరం నరం |
  సజూస్ తతక్షుర్ ఇన్ద్రం జజనుశ్ చ రాజసే |
  క్రత్వా వరిష్ఠం వర ఆమురిమ్ ఉతోగ్రమ్ ఓజిష్ఠం తవసం తరస్వినమ్ || 8-097-10

  సమ్ ఈం రేభాసో అస్వరన్న్ ఇన్ద్రం సోమస్య పీతయే |
  స్వర్పతిం యద్ ఈం వృధే ధృతవ్రతో హ్య్ ఓజసా సమ్ ఊతిభిః || 8-097-11

  నేమిం నమన్తి చక్షసా మేషం విప్రా అభిస్వరా |
  సుదీతయో వో అద్రుహో ऽపి కర్ణే తరస్వినః సమ్ ఋక్వభిః || 8-097-12

  తమ్ ఇన్ద్రం జోహవీమి మఘవానమ్ ఉగ్రం |
  సత్రా దధానమ్ అప్రతిష్కుతం శవాంసి |
  మంహిష్ఠో గీర్భిర్ ఆ చ యజ్ఞియో వవర్తద్ |
  రాయే నో విశ్వా సుపథా కృణోతు వజ్రీ || 8-097-13

  త్వమ్ పుర ఇన్ద్ర చికిద్ ఏనా వ్య్ ఓజసా శవిష్ఠ శక్ర నాశయధ్యై |
  త్వద్ విశ్వాని భువనాని వజ్రిన్ ద్యావా రేజేతే పృథివీ చ భీషా || 8-097-14

  తన్ మ ఋతమ్ ఇన్ద్ర శూర చిత్ర పాత్వ్ అపో న వజ్రిన్ దురితాతి పర్షి భూరి |
  కదా న ఇన్ద్ర రాయ ఆ దశస్యేర్ విశ్వప్స్న్యస్య స్పృహయాయ్యస్య రాజన్ || 8-097-15