ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 96)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అస్మా ఉషాస ఆతిరన్త యామమ్ ఇన్ద్రాయ నక్తమ్ ఊర్మ్యాః సువాచః |
  అస్మా ఆపో మాతరః సప్త తస్థుర్ నృభ్యస్ తరాయ సిన్ధవః సుపారాః || 8-096-01

  అతివిద్ధా విథురేణా చిద్ అస్త్రా త్రిః సప్త సాను సంహితా గిరీణామ్ |
  న తద్ దేవో న మర్త్యస్ తుతుర్యాద్ యాని ప్రవృద్ధో వృషభశ్ చకార || 8-096-02

  ఇన్ద్రస్య వజ్ర ఆయసో నిమిశ్ల ఇన్ద్రస్య బాహ్వోర్ భూయిష్ఠమ్ ఓజః |
  శీర్షన్న్ ఇన్ద్రస్య క్రతవో నిరేక ఆసన్న్ ఏషన్త శ్రుత్యా ఉపాకే || 8-096-03

  మన్యే త్వా యజ్ఞియం యజ్ఞియానామ్ మన్యే త్వా చ్యవనమ్ అచ్యుతానామ్ |
  మన్యే త్వా సత్వనామ్ ఇన్ద్ర కేతుమ్ మన్యే త్వా వృషభం చర్షణీనామ్ || 8-096-04

  ఆ యద్ వజ్రమ్ బాహ్వోర్ ఇన్ద్ర ధత్సే మదచ్యుతమ్ అహయే హన్తవా ఉ |
  ప్ర పర్వతా అనవన్త ప్ర గావః ప్ర బ్రహ్మాణో అభినక్షన్త ఇన్ద్రమ్ || 8-096-05

  తమ్ ఉ ష్టవామ య ఇమా జజాన విశ్వా జాతాన్య్ అవరాణ్య్ అస్మాత్ |
  ఇన్ద్రేణ మిత్రం దిధిషేమ గీర్భిర్ ఉపో నమోభిర్ వృషభం విశేమ || 8-096-06

  వృత్రస్య త్వా శ్వసథాద్ ఈషమాణా విశ్వే దేవా అజహుర్ యే సఖాయః |
  మరుద్భిర్ ఇన్ద్ర సఖ్యం తే అస్త్వ్ అథేమా విశ్వాః పృతనా జయాసి || 8-096-07

  త్రిః షష్టిస్ త్వా మరుతో వావృధానా ఉస్రా ఇవ రాశయో యజ్ఞియాసః |
  ఉప త్వేమః కృధి నో భాగధేయం శుష్మం త ఏనా హవిషా విధేమ || 8-096-08

  తిగ్మమ్ ఆయుధమ్ మరుతామ్ అనీకం కస్ త ఇన్ద్ర ప్రతి వజ్రం దధర్ష |
  అనాయుధాసో అసురా అదేవాశ్ చక్రేణ తాఅప వప ఋజీషిన్ || 8-096-09

  మహ ఉగ్రాయ తవసే సువృక్తిమ్ ప్రేరయ శివతమాయ పశ్వః |
  గిర్వాహసే గిర ఇన్ద్రాయ పూర్వీర్ ధేహి తన్వే కువిద్ అఙ్గ వేదత్ || 8-096-10

  ఉక్థవాహసే విభ్వే మనీషాం ద్రుణా న పారమ్ ఈరయా నదీనామ్ |
  ని స్పృశ ధియా తన్వై శ్రుతస్య జుష్టతరస్య కువిద్ అఙ్గ వేదత్ || 8-096-11

  తద్ వివిడ్ఢి యత్ త ఇన్ద్రో జుజోషత్ స్తుహి సుష్టుతిం నమసా వివాస |
  ఉప భూష జరితర్ మా రువణ్యః శ్రావయా వాచం కువిద్ అఙ్గ వేదత్ || 8-096-12

  అవ ద్రప్సో అంశుమతీమ్ అతిష్ఠద్ ఇయానః కృష్ణో దశభిః సహస్రైః |
  ఆవత్ తమ్ ఇన్ద్రః శచ్యా ధమన్తమ్ అప స్నేహితీర్ నృమణా అధత్త || 8-096-13

  ద్రప్సమ్ అపశ్యం విషుణే చరన్తమ్ ఉపహ్వరే నద్యో అంశుమత్యాః |
  నభో న కృష్ణమ్ అవతస్థివాంసమ్ ఇష్యామి వో వృషణో యుధ్యతాజౌ || 8-096-14

  అధ ద్రప్సో అంశుమత్యా ఉపస్థే ऽధారయత్ తన్వం తిత్విషాణః |
  విశో అదేవీర్ అభ్య్ ఆచరన్తీర్ బృహస్పతినా యుజేన్ద్రః ససాహే || 8-096-15

  త్వం హ త్యత్ సప్తభ్యో జాయమానో ऽశత్రుభ్యో అభవః శత్రుర్ ఇన్ద్ర |
  గూళ్హే ద్యావాపృథివీ అన్వ్ అవిన్దో విభుమద్భ్యో భువనేభ్యో రణం ధాః || 8-096-16

  త్వం హ త్యద్ అప్రతిమానమ్ ఓజో వజ్రేణ వజ్రిన్ ధృషితో జఘన్థ |
  త్వం శుష్ణస్యావాతిరో వధత్రైస్ త్వం గా ఇన్ద్ర శచ్యేద్ అవిన్దః || 8-096-17

  త్వం హ త్యద్ వృషభ చర్షణీనాం ఘనో వృత్రాణాం తవిషో బభూథ |
  త్వం సిన్ధూఅసృజస్ తస్తభానాన్ త్వమ్ అపో అజయో దాసపత్నీః || 8-096-18

  స సుక్రతూ రణితా యః సుతేష్వ్ అనుత్తమన్యుర్ యో అహేవ రేవాన్ |
  య ఏక ఇన్ నర్య్ అపాంసి కర్తా స వృత్రహా ప్రతీద్ అన్యమ్ ఆహుః || 8-096-19

  స వృత్రహేన్ద్రశ్ చర్షణీధృత్ తం సుష్టుత్యా హవ్యం హువేమ |
  స ప్రావితా మఘవా నో ऽధివక్తా స వాజస్య శ్రవస్యస్య దాతా || 8-096-20

  స వృత్రహేన్ద్ర ఋభుక్షాః సద్యో జజ్ఞానో హవ్యో బభూవ |
  కృణ్వన్న్ అపాంసి నర్యా పురూణి సోమో న పీతో హవ్యః సఖిభ్యః || 8-096-21