ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 95)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ త్వా గిరో రథీర్ ఇవాస్థుః సుతేషు గిర్వణః |
  అభి త్వా సమ్ అనూషతేన్ద్ర వత్సం న మాతరః || 8-095-01

  ఆ త్వా శుక్రా అచుచ్యవుః సుతాస ఇన్ద్ర గిర్వణః |
  పిబా త్వ్ అస్యాన్ధస ఇన్ద్ర విశ్వాసు తే హితమ్ || 8-095-02

  పిబా సోమమ్ మదాయ కమ్ ఇన్ద్ర శ్యేనాభృతం సుతమ్ |
  త్వం హి శశ్వతీనామ్ పతీ రాజా విశామ్ అసి || 8-095-03

  శ్రుధీ హవం తిరశ్చ్యా ఇన్ద్ర యస్ త్వా సపర్యతి |
  సువీర్యస్య గోమతో రాయస్ పూర్ధి మహాఅసి || 8-095-04

  ఇన్ద్ర యస్ తే నవీయసీం గిరమ్ మన్ద్రామ్ అజీజనత్ |
  చికిత్విన్మనసం ధియమ్ ప్రత్నామ్ ఋతస్య పిప్యుషీమ్ || 8-095-05

  తమ్ ఉ ష్టవామ యం గిర ఇన్ద్రమ్ ఉక్థాని వావృధుః |
  పురూణ్య్ అస్య పౌంస్యా సిషాసన్తో వనామహే || 8-095-06

  ఏతో న్వ్ ఇన్ద్రం స్తవామ శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా |
  శుద్ధైర్ ఉక్థైర్ వావృధ్వాంసం శుద్ధ ఆశీర్వాన్ మమత్తు || 8-095-07

  ఇన్ద్ర శుద్ధో న ఆ గహి శుద్ధః శుద్ధాభిర్ ఊతిభిః |
  శుద్ధో రయిం ని ధారయ శుద్ధో మమద్ధి సోమ్యః || 8-095-08

  ఇన్ద్ర శుద్ధో హి నో రయిం శుద్ధో రత్నాని దాశుషే |
  శుద్ధో వృత్రాణి జిఘ్నసే శుద్ధో వాజం సిషాససి || 8-095-09