ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 100

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 100)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అయం త ఏమి తన్వా పురస్తాద్ విశ్వే దేవా అభి మా యన్తి పశ్చాత్ |
  యదా మహ్యం దీధరో భాగమ్ ఇన్ద్రాద్ ఇన్ మయా కృణవో వీర్యాణి || 8-100-01

  దధామి తే మధునో భక్షమ్ అగ్రే హితస్ తే భాగః సుతో అస్తు సోమః |
  అసశ్ చ త్వం దక్షిణతః సఖా మే ऽధా వృత్రాణి జఙ్ఘనావ భూరి || 8-100-02

  ప్ర సు స్తోమమ్ భరత వాజయన్త ఇన్ద్రాయ సత్యం యది సత్యమ్ అస్తి |
  నేన్ద్రో అస్తీతి నేమ ఉ త్వ ఆహ క ఈం దదర్శ కమ్ అభి ష్టవామ || 8-100-03

  అయమ్ అస్మి జరితః పశ్య మేహ విశ్వా జాతాన్య్ అభ్య్ అస్మి మహ్నా |
  ఋతస్య మా ప్రదిశో వర్ధయన్త్య్ ఆదర్దిరో భువనా దర్దరీమి || 8-100-04

  ఆ యన్ మా వేనా అరుహన్న్ ఋతస్యఏకమ్ ఆసీనం హర్యతస్య పృష్ఠే |
  మనశ్ చిన్ మే హృద ఆ ప్రత్య్ అవోచద్ అచిక్రదఞ్ ఛిశుమన్తః సఖాయః || 8-100-05

  విశ్వేత్ తా తే సవనేషు ప్రవాచ్యా యా చకర్థ మఘవన్న్ ఇన్ద్ర సున్వతే |
  పారావతం యత్ పురుసమ్భృతం వస్వ్ అపావృణోః శరభాయ ఋషిబన్ధవే || 8-100-06

  ప్ర నూనం ధావతా పృథఙ్ నేహ యో వో అవావరీత్ |
  ని షీం వృత్రస్య మర్మణి వజ్రమ్ ఇన్ద్రో అపీపతత్ || 8-100-07

  మనోజవా అయమాన ఆయసీమ్ అతరత్ పురమ్ |
  దివం సుపర్ణో గత్వాయ సోమం వజ్రిణ ఆభరత్ || 8-100-08

  సముద్రే అన్తః శయత ఉద్నా వజ్రో అభీవృతః |
  భరన్త్య్ అస్మై సంయతః పురఃప్రస్రవణా బలిమ్ || 8-100-09

  యద్ వాగ్ వదన్త్య్ అవిచేతనాని రాష్ట్రీ దేవానాం నిషసాద మన్ద్రా |
  చతస్ర ఊర్జం దుదుహే పయాంసి క్వ స్విద్ అస్యాః పరమం జగామ || 8-100-10

  దేవీం వాచమ్ అజనయన్త దేవాస్ తాం విశ్వరూపాః పశవో వదన్తి |
  సా నో మన్ద్రేషమ్ ఊర్జం దుహానా ధేనుర్ వాగ్ అస్మాన్ ఉప సుష్టుతైతు || 8-100-11

  సఖే విష్ణో వితరం వి క్రమస్వ ద్యౌర్ దేహి లోకం వజ్రాయ విష్కభే |
  హనావ వృత్రం రిణచావ సిన్ధూన్ ఇన్ద్రస్య యన్తు ప్రసవే విసృష్టాః || 8-100-12