ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 101

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 101)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఋధగ్ ఇత్థా స మర్త్యః శశమే దేవతాతయే |
  యో నూనమ్ మిత్రావరుణావ్ అభిష్టయ ఆచక్రే హవ్యదాతయే || 8-101-01

  వర్షిష్ఠక్షత్రా ఉరుచక్షసా నరా రాజానా దీర్ఘశ్రుత్తమా |
  తా బాహుతా న దంసనా రథర్యతః సాకం సూర్యస్య రశ్మిభిః || 8-101-02

  ప్ర యో వామ్ మిత్రావరుణాజిరో దూతో అద్రవత్ |
  అయఃశీర్షా మదేరఘుః || 8-101-03

  న యః సమ్పృచ్ఛే న పునర్ హవీతవే న సంవాదాయ రమతే |
  తస్మాన్ నో అద్య సమృతేర్ ఉరుష్యతమ్ బాహుభ్యాం న ఉరుష్యతమ్ || 8-101-04

  ప్ర మిత్రాయ ప్రార్యమ్ణే సచథ్యమ్ ఋతావసో |
  వరూథ్యం వరుణే ఛన్ద్యం వచ స్తోత్రం రాజసు గాయత || 8-101-05

  తే హిన్విరే అరుణం జేన్యం వస్వ్ ఏకమ్ పుత్రం తిసౄణామ్ |
  తే ధామాన్య్ అమృతా మర్త్యానామ్ అదబ్ధా అభి చక్షతే || 8-101-06

  ఆ మే వచాంస్య్ ఉద్యతా ద్యుమత్తమాని కర్త్వా |
  ఉభా యాతం నాసత్యా సజోషసా ప్రతి హవ్యాని వీతయే || 8-101-07

  రాతిం యద్ వామ్ అరక్షసం హవామహే యువాభ్యాం వాజినీవసూ |
  ప్రాచీం హోత్రామ్ ప్రతిరన్తావ్ ఇతం నరా గృణానా జమదగ్నినా || 8-101-08

  ఆ నో యజ్ఞం దివిస్పృశం వాయో యాహి సుమన్మభిః |
  అన్తః పవిత్ర ఉపరి శ్రీణానో ऽయం శుక్రో అయామి తే || 8-101-09

  వేత్య్ అధ్వర్యుః పథిభీ రజిష్ఠైః ప్రతి హవ్యాని వీతయే |
  అధా నియుత్వ ఉభయస్య నః పిబ శుచిం సోమం గవాశిరమ్ || 8-101-10

  బణ్ మహాఅసి సూర్య బళ్ ఆదిత్య మహాఅసి |
  మహస్ తే సతో మహిమా పనస్యతే ऽద్ధా దేవ మహాఅసి || 8-101-11

  బట్ సూర్య శ్రవసా మహాఅసి సత్రా దేవ మహాఅసి |
  మహ్నా దేవానామ్ అసుర్యః పురోహితో విభు జ్యోతిర్ అదాభ్యమ్ || 8-101-12

  ఇయం యా నీచ్య్ అర్కిణీ రూపా రోహిణ్యా కృతా |
  చిత్రేవ ప్రత్య్ అదర్శ్య్ ఆయత్య్ అన్తర్ దశసు బాహుషు || 8-101-13

  ప్రజా హ తిస్రో అత్యాయమ్ ఈయుర్ న్య్ అన్యా అర్కమ్ అభితో వివిశ్రే |
  బృహద్ ధ తస్థౌ భువనేష్వ్ అన్తః పవమానో హరిత ఆ వివేశ || 8-101-14

  మాతా రుద్రాణాం దుహితా వసూనాం స్వసాదిత్యానామ్ అమృతస్య నాభిః |
  ప్ర ను వోచం చికితుషే జనాయ మా గామ్ అనాగామ్ అదితిం వధిష్ట || 8-101-15

  వచోవిదం వాచమ్ ఉదీరయన్తీం విశ్వాభిర్ ధీభిర్ ఉపతిష్ఠమానామ్ |
  దేవీం దేవేభ్యః పర్య్ ఏయుషీం గామ్ ఆ మావృక్త మర్త్యో దభ్రచేతాః || 8-101-16