ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 102)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వమ్ అగ్నే బృహద్ వయో దధాసి దేవ దాశుషే |
  కవిర్ గృహపతిర్ యువా || 8-102-01

  స న ఈళానయా సహ దేవాఅగ్నే దువస్యువా |
  చికిద్ విభానవ్ ఆ వహ || 8-102-02

  త్వయా హ స్విద్ యుజా వయం చోదిష్ఠేన యవిష్ఠ్య |
  అభి ష్మో వాజసాతయే || 8-102-03

  ఔర్వభృగువచ్ ఛుచిమ్ అప్నవానవద్ ఆ హువే |
  అగ్నిం సముద్రవాససమ్ || 8-102-04

  హువే వాతస్వనం కవిమ్ పర్జన్యక్రన్ద్యం సహః |
  అగ్నిం సముద్రవాససమ్ || 8-102-05

  ఆ సవం సవితుర్ యథా భగస్యేవ భుజిం హువే |
  అగ్నిం సముద్రవాససమ్ || 8-102-06

  అగ్నిం వో వృధన్తమ్ అధ్వరాణామ్ పురూతమమ్ |
  అచ్ఛా నప్త్రే సహస్వతే || 8-102-07

  అయం యథా న ఆభువత్ త్వష్టా రూపేవ తక్ష్యా |
  అస్య క్రత్వా యశస్వతః || 8-102-08

  అయం విశ్వా అభి శ్రియో ऽగ్నిర్ దేవేషు పత్యతే |
  ఆ వాజైర్ ఉప నో గమత్ || 8-102-09

  విశ్వేషామ్ ఇహ స్తుహి హోతౄణాం యశస్తమమ్ |
  అగ్నిం యజ్ఞేషు పూర్వ్యమ్ || 8-102-10

  శీరమ్ పావకశోచిషం జ్యేష్ఠో యో దమేష్వ్ ఆ |
  దీదాయ దీర్ఘశ్రుత్తమః || 8-102-11

  తమ్ అర్వన్తం న సానసిం గృణీహి విప్ర శుష్మిణమ్ |
  మిత్రం న యాతయజ్జనమ్ || 8-102-12

  ఉప త్వా జామయో గిరో దేదిశతీర్ హవిష్కృతః |
  వాయోర్ అనీకే అస్థిరన్ || 8-102-13

  యస్య త్రిధాత్వ్ అవృతమ్ బర్హిస్ తస్థావ్ అసందినమ్ |
  ఆపశ్ చిన్ ని దధా పదమ్ || 8-102-14

  పదం దేవస్య మీళ్హుషో ऽనాధృష్టాభిర్ ఊతిభిః |
  భద్రా సూర్య ఇవోపదృక్ || 8-102-15

  అగ్నే ఘృతస్య ధీతిభిస్ తేపానో దేవ శోచిషా |
  ఆ దేవాన్ వక్షి యక్షి చ || 8-102-16

  తం త్వాజనన్త మాతరః కవిం దేవాసో అఙ్గిరః |
  హవ్యవాహమ్ అమర్త్యమ్ || 8-102-17

  ప్రచేతసం త్వా కవే ऽగ్నే దూతం వరేణ్యమ్ |
  హవ్యవాహం ని షేదిరే || 8-102-18

  నహి మే అస్త్య్ అఘ్న్యా న స్వధితిర్ వనన్వతి |
  అథైతాదృగ్ భరామి తే || 8-102-19

  యద్ అగ్నే కాని కాని చిద్ ఆ తే దారూణి దధ్మసి |
  తా జుషస్వ యవిష్ఠ్య || 8-102-20

  యద్ అత్త్య్ ఉపజిహ్వికా యద్ వమ్రో అతిసర్పతి |
  సర్వం తద్ అస్తు తే ఘృతమ్ || 8-102-21

  అగ్నిమ్ ఇన్ధానో మనసా ధియం సచేత మర్త్యః |
  అగ్నిమ్ ఈధే వివస్వభిః || 8-102-22