ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 94

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 94)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  గౌర్ ధయతి మరుతాం శ్రవస్యుర్ మాతా మఘోనామ్ |
  యుక్తా వహ్నీ రథానామ్ || 8-094-01

  యస్యా దేవా ఉపస్థే వ్రతా విశ్వే ధారయన్తే |
  సూర్యామాసా దృశే కమ్ || 8-094-02

  తత్ సు నో విశ్వే అర్య ఆ సదా గృణన్తి కారవః |
  మరుతః సోమపీతయే || 8-094-03

  అస్తి సోమో అయం సుతః పిబన్త్య్ అస్య మరుతః |
  ఉత స్వరాజో అశ్వినా || 8-094-04

  పిబన్తి మిత్రో అర్యమా తనా పూతస్య వరుణః |
  త్రిషధస్థస్య జావతః || 8-094-05

  ఉతో న్వ్ అస్య జోషమ్ ఆఇన్ద్రః సుతస్య గోమతః |
  ప్రాతర్ హోతేవ మత్సతి || 8-094-06

  కద్ అత్విషన్త సూరయస్ తిర ఆప ఇవ స్రిధః |
  అర్షన్తి పూతదక్షసః || 8-094-07

  కద్ వో అద్య మహానాం దేవానామ్ అవో వృణే |
  త్మనా చ దస్మవర్చసామ్ || 8-094-08

  ఆ యే విశ్వా పార్థివాని పప్రథన్ రోచనా దివః |
  మరుతః సోమపీతయే || 8-094-09

  త్యాన్ ను పూతదక్షసో దివో వో మరుతో హువే |
  అస్య సోమస్య పీతయే || 8-094-10

  త్యాన్ ను యే వి రోదసీ తస్తభుర్ మరుతో హువే |
  అస్య సోమస్య పీతయే || 8-094-11

  త్యం ను మారుతం గణం గిరిష్ఠాం వృషణం హువే |
  అస్య సోమస్య పీతయే || 8-094-12