ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 93

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 93)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉద్ ఘేద్ అభి శ్రుతామఘం వృషభం నర్యాపసమ్ |
  అస్తారమ్ ఏషి సూర్య || 8-093-01

  నవ యో నవతిమ్ పురో బిభేద బాహ్వోజసా |
  అహిం చ వృత్రహావధీత్ || 8-093-02

  స న ఇన్ద్రః శివః సఖాశ్వావద్ గోమద్ యవమత్ |
  ఉరుధారేవ దోహతే || 8-093-03

  యద్ అద్య కచ్ చ వృత్రహన్న్ ఉదగా అభి సూర్య |
  సర్వం తద్ ఇన్ద్ర తే వశే || 8-093-04

  యద్ వా ప్రవృద్ధ సత్పతే న మరా ఇతి మన్యసే |
  ఉతో తత్ సత్యమ్ ఇత్ తవ || 8-093-05

  యే సోమాసః పరావతి యే అర్వావతి సున్విరే |
  సర్వాంస్ తాఇన్ద్ర గచ్ఛసి || 8-093-06

  తమ్ ఇన్ద్రం వాజయామసి మహే వృత్రాయ హన్తవే |
  స వృషా వృషభో భువత్ || 8-093-07

  ఇన్ద్రః స దామనే కృత ఓజిష్ఠః స మదే హితః |
  ద్యుమ్నీ శ్లోకీ స సోమ్యః || 8-093-08

  గిరా వజ్రో న సమ్భృతః సబలో అనపచ్యుతః |
  వవక్ష ఋష్వో అస్తృతః || 8-093-09

  దుర్గే చిన్ నః సుగం కృధి గృణాన ఇన్ద్ర గిర్వణః |
  త్వం చ మఘవన్ వశః || 8-093-10

  యస్య తే నూ చిద్ ఆదిశం న మినన్తి స్వరాజ్యమ్ |
  న దేవో నాధ్రిగుర్ జనః || 8-093-11

  అధా తే అప్రతిష్కుతం దేవీ శుష్మం సపర్యతః |
  ఉభే సుశిప్ర రోదసీ || 8-093-12

  త్వమ్ ఏతద్ అధారయః కృష్ణాసు రోహిణీషు చ |
  పరుష్ణీషు రుశత్ పయః || 8-093-13

  వి యద్ అహేర్ అధ త్విషో విశ్వే దేవాసో అక్రముః |
  విదన్ మృగస్య తాఅమః || 8-093-14

  ఆద్ ఉ మే నివరో భువద్ వృత్రహాదిష్ట పౌంస్యమ్ |
  అజాతశత్రుర్ అస్తృతః || 8-093-15

  శ్రుతం వో వృత్రహన్తమమ్ ప్ర శర్ధం చర్షణీనామ్ |
  ఆ శుషే రాధసే మహే || 8-093-16

  అయా ధియా చ గవ్యయా పురుణామన్ పురుష్టుత |
  యత్ సోమే-సోమ ఆభవః || 8-093-17

  బోధిన్మనా ఇద్ అస్తు నో వృత్రహా భూర్యాసుతిః |
  శృణోతు శక్ర ఆశిషమ్ || 8-093-18

  కయా త్వం న ఊత్యాభి ప్ర మన్దసే వృషన్ |
  కయా స్తోతృభ్య ఆ భర || 8-093-19

  కస్య వృషా సుతే సచా నియుత్వాన్ వృషభో రణత్ |
  వృత్రహా సోమపీతయే || 8-093-20

  అభీ షు ణస్ త్వం రయిమ్ మన్దసానః సహస్రిణమ్ |
  ప్రయన్తా బోధి దాశుషే || 8-093-21

  పత్నీవన్తః సుతా ఇమ ఉశన్తో యన్తి వీతయే |
  అపాం జగ్మిర్ నిచుమ్పుణః || 8-093-22

  ఇష్టా హోత్రా అసృక్షతేన్ద్రం వృధాసో అధ్వరే |
  అచ్ఛావభృథమ్ ఓజసా || 8-093-23

  ఇహ త్యా సధమాద్యా హరీ హిరణ్యకేశ్యా |
  వోళ్హామ్ అభి ప్రయో హితమ్ || 8-093-24

  తుభ్యం సోమాః సుతా ఇమే స్తీర్ణమ్ బర్హిర్ విభావసో |
  స్తోతృభ్య ఇన్ద్రమ్ ఆ వహ || 8-093-25

  ఆ తే దక్షం వి రోచనా దధద్ రత్నా వి దాశుషే |
  స్తోతృభ్య ఇన్ద్రమ్ అర్చత || 8-093-26

  ఆ తే దధామీన్ద్రియమ్ ఉక్థా విశ్వా శతక్రతో |
  స్తోతృభ్య ఇన్ద్ర మృళయ || 8-093-27

  భద్రమ్-భద్రం న ఆ భరేషమ్ ఊర్జం శతక్రతో |
  యద్ ఇన్ద్ర మృళయాసి నః || 8-093-28

  స నో విశ్వాన్య్ ఆ భర సువితాని శతక్రతో |
  యద్ ఇన్ద్ర మృళయాసి నః || 8-093-29

  త్వామ్ ఇద్ వృత్రహన్తమ సుతావన్తో హవామహే |
  యద్ ఇన్ద్ర మృళయాసి నః || 8-093-30

  ఉప నో హరిభిః సుతం యాహి మదానామ్ పతే |
  ఉప నో హరిభిః సుతమ్ || 8-093-31

  ద్వితా యో వృత్రహన్తమో విద ఇన్ద్రః శతక్రతుః |
  ఉప నో హరిభిః సుతమ్ || 8-093-32

  త్వం హి వృత్రహన్న్ ఏషామ్ పాతా సోమానామ్ అసి |
  ఉప నో హరిభిః సుతమ్ || 8-093-33

  ఇన్ద్ర ఇషే దదాతు న ఋభుక్షణమ్ ఋభుం రయిమ్ |
  వాజీ దదాతు వాజినమ్ || 8-093-34