ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 92

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 92)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పాన్తమ్ ఆ వో అన్ధస ఇన్ద్రమ్ అభి ప్ర గాయత |
  విశ్వాసాహం శతక్రతుమ్ మంహిష్ఠం చర్షణీనామ్ || 8-092-01

  పురుహూతమ్ పురుష్టుతం గాథాన్యం సనశ్రుతమ్ |
  ఇన్ద్ర ఇతి బ్రవీతన || 8-092-02

  ఇన్ద్ర ఇన్ నో మహానాం దాతా వాజానాం నృతుః |
  మహాఅభిజ్ఞ్వ్ ఆ యమత్ || 8-092-03

  అపాద్ ఉ శిప్ర్య్ అన్ధసః సుదక్షస్య ప్రహోషిణః |
  ఇన్దోర్ ఇన్ద్రో యవాశిరః || 8-092-04

  తమ్ వ్ అభి ప్రార్చతేన్ద్రం సోమస్య పీతయే |
  తద్ ఇద్ ధ్య్ అస్య వర్ధనమ్ || 8-092-05

  అస్య పీత్వా మదానాం దేవో దేవస్యౌజసా |
  విశ్వాభి భువనా భువత్ || 8-092-06

  త్యమ్ ఉ వః సత్రాసాహం విశ్వాసు గీర్ష్వ్ ఆయతమ్ |
  ఆ చ్యావయస్య్ ఊతయే || 8-092-07

  యుధ్మం సన్తమ్ అనర్వాణం సోమపామ్ అనపచ్యుతమ్ |
  నరమ్ అవార్యక్రతుమ్ || 8-092-08

  శిక్షా ణ ఇన్ద్ర రాయ ఆ పురు విద్వాఋచీషమ |
  అవా నః పార్యే ధనే || 8-092-09

  అతశ్ చిద్ ఇన్ద్ర ణ ఉపా యాహి శతవాజయా |
  ఇషా సహస్రవాజయా || 8-092-10

  అయామ ధీవతో ధియో ऽర్వద్భిః శక్ర గోదరే |
  జయేమ పృత్సు వజ్రివః || 8-092-11

  వయమ్ ఉ త్వా శతక్రతో గావో న యవసేష్వ్ ఆ |
  ఉక్థేషు రణయామసి || 8-092-12

  విశ్వా హి మర్త్యత్వనానుకామా శతక్రతో |
  అగన్మ వజ్రిన్న్ ఆశసః || 8-092-13

  త్వే సు పుత్ర శవసో ऽవృత్రన్ కామకాతయః |
  న త్వామ్ ఇన్ద్రాతి రిచ్యతే || 8-092-14

  స నో వృషన్ సనిష్ఠయా సం ఘోరయా ద్రవిత్న్వా |
  ధియావిడ్ఢి పురంధ్యా || 8-092-15

  యస్ తే నూనం శతక్రతవ్ ఇన్ద్ర ద్యుమ్నితమో మదః |
  తేన నూనమ్ మదే మదేః || 8-092-16

  యస్ తే చిత్రశ్రవస్తమో య ఇన్ద్ర వృత్రహన్తమః |
  య ఓజోదాతమో మదః || 8-092-17

  విద్మా హి యస్ తే అద్రివస్ త్వాదత్తః సత్య సోమపాః |
  విశ్వాసు దస్మ కృష్టిషు || 8-092-18

  ఇన్ద్రాయ మద్వనే సుతమ్ పరి ష్టోభన్తు నో గిరః |
  అర్కమ్ అర్చన్తు కారవః || 8-092-19

  యస్మిన్ విశ్వా అధి శ్రియో రణన్తి సప్త సంసదః |
  ఇన్ద్రం సుతే హవామహే || 8-092-20

  త్రికద్రుకేషు చేతనం దేవాసో యజ్ఞమ్ అత్నత |
  తమ్ ఇద్ వర్ధన్తు నో గిరః || 8-092-21

  ఆ త్వా విశన్త్వ్ ఇన్దవః సముద్రమ్ ఇవ సిన్ధవః |
  న త్వామ్ ఇన్ద్రాతి రిచ్యతే || 8-092-22

  వివ్యక్థ మహినా వృషన్ భక్షం సోమస్య జాగృవే |
  య ఇన్ద్ర జఠరేషు తే || 8-092-23

  అరం త ఇన్ద్ర కుక్షయే సోమో భవతు వృత్రహన్ |
  అరం ధామభ్య ఇన్దవః || 8-092-24

  అరమ్ అశ్వాయ గాయతి శ్రుతకక్షో అరం గవే |
  అరమ్ ఇన్ద్రస్య ధామ్నే || 8-092-25

  అరం హి ష్మ సుతేషు ణః సోమేష్వ్ ఇన్ద్ర భూషసి |
  అరం తే శక్ర దావనే || 8-092-26

  పరాకాత్తాచ్ చిద్ అద్రివస్ త్వాం నక్షన్త నో గిరః |
  అరం గమామ తే వయమ్ || 8-092-27

  ఏవా హ్య్ అసి వీరయుర్ ఏవా శూర ఉత స్థిరః |
  ఏవా తే రాధ్యమ్ మనః || 8-092-28

  ఏవా రాతిస్ తువీమఘ విశ్వేభిర్ ధాయి ధాతృభిః |
  అధా చిద్ ఇన్ద్ర మే సచా || 8-092-29

  మో షు బ్రహ్మేవ తన్ద్రయుర్ భువో వాజానామ్ పతే |
  మత్స్వా సుతస్య గోమతః || 8-092-30

  మా న ఇన్ద్రాభ్య్ ఆదిశః సూరో అక్తుష్వ్ ఆ యమన్ |
  త్వా యుజా వనేమ తత్ || 8-092-31

  త్వయేద్ ఇన్ద్ర యుజా వయమ్ ప్రతి బ్రువీమహి స్పృధః |
  త్వమ్ అస్మాకం తవ స్మసి || 8-092-32

  త్వామ్ ఇద్ ధి త్వాయవో ऽనునోనువతశ్ చరాన్ |
  సఖాయ ఇన్ద్ర కారవః || 8-092-33