ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 91

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 91)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కన్యా వార్ అవాయతీ సోమమ్ అపి స్రుతావిదత్ |
  అస్తమ్ భరన్త్య్ అబ్రవీద్ ఇన్ద్రాయ సునవై త్వా శక్రాయ సునవై త్వా || 8-091-01

  అసౌ య ఏషి వీరకో గృహం-గృహం విచాకశద్ |
  ఇమం జమ్భసుతమ్ పిబ ధానావన్తం కరమ్భిణమ్ అపూపవన్తమ్ ఉక్థినమ్ || 8-091-02

  ఆ చన త్వా చికిత్సామో ऽధి చన త్వా నేమసి |
  శనైర్ ఇవ శనకైర్ ఇవేన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 8-091-03

  కువిచ్ ఛకత్ కువిత్ కరత్ కువిన్ నో వస్యసస్ కరత్ |
  కువిత్ పతిద్విషో యతీర్ ఇన్ద్రేణ సంగమామహై || 8-091-04

  ఇమాని త్రీణి విష్టపా తానీన్ద్ర వి రోహయ |
  శిరస్ తతస్యోర్వరామ్ ఆద్ ఇదమ్ మ ఉపోదరే || 8-091-05

  అసౌ చ యా న ఉర్వరాద్ ఇమాం తన్వమ్ మమ |
  అథో తతస్య యచ్ ఛిరః సర్వా తా రోమశా కృధి || 8-091-06

  ఖే రథస్య ఖే ऽనసః ఖే యుగస్య శతక్రతో |
  అపాలామ్ ఇన్ద్ర త్రిష్ పూత్వ్య్ అకృణోః సూర్యత్వచమ్ || 8-091-07