ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 90

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 90)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ నో విశ్వాసు హవ్య ఇన్ద్రః సమత్సు భూషతు |
  ఉప బ్రహ్మాణి సవనాని వృత్రహా పరమజ్యా ఋచీషమః || 8-090-01

  త్వం దాతా ప్రథమో రాధసామ్ అస్య్ అసి సత్య ఈశానకృత్ |
  తువిద్యుమ్నస్య యుజ్యా వృణీమహే పుత్రస్య శవసో మహః || 8-090-02

  బ్రహ్మా త ఇన్ద్ర గిర్వణః క్రియన్తే అనతిద్భుతా |
  ఇమా జుషస్వ హర్యశ్వ యోజనేన్ద్ర యా తే అమన్మహి || 8-090-03

  త్వం హి సత్యో మఘవన్న్ అనానతో వృత్రా భూరి న్యృఞ్జసే |
  స త్వం శవిష్ఠ వజ్రహస్త దాశుషే ऽర్వాఞ్చం రయిమ్ ఆ కృధి || 8-090-04

  త్వమ్ ఇన్ద్ర యశా అస్య్ ఋజీషీ శవసస్ పతే |
  త్వం వృత్రాణి హంస్య్ అప్రతీన్య్ ఏక ఇద్ అనుత్తా చర్షణీధృతా || 8-090-05

  తమ్ ఉ త్వా నూనమ్ అసుర ప్రచేతసం రాధో భాగమ్ ఇవేమహే |
  మహీవ కృత్తిః శరణా త ఇన్ద్ర ప్ర తే సుమ్నా నో అశ్నవన్ || 8-090-06