ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 89

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 89)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  బృహద్ ఇన్ద్రాయ గాయత మరుతో వృత్రహన్తమమ్ |
  యేన జ్యోతిర్ అజనయన్న్ ఋతావృధో దేవం దేవాయ జాగృవి || 8-089-01

  అపాధమద్ అభిశస్తీర్ అశస్తిహాథేన్ద్రో ద్యుమ్న్య్ ఆభవత్ |
  దేవాస్ త ఇన్ద్ర సఖ్యాయ యేమిరే బృహద్భానో మరుద్గణ || 8-089-02

  ప్ర వ ఇన్ద్రాయ బృహతే మరుతో బ్రహ్మార్చత |
  వృత్రం హనతి వృత్రహా శతక్రతుర్ వజ్రేణ శతపర్వణా || 8-089-03

  అభి ప్ర భర ధృషతా ధృషన్మనః శ్రవశ్ చిత్ తే అసద్ బృహత్ |
  అర్షన్త్వ్ ఆపో జవసా వి మాతరో హనో వృత్రం జయా స్వః || 8-089-04

  యజ్ జాయథా అపూర్వ్య మఘవన్ వృత్రహత్యాయ |
  తత్ పృథివీమ్ అప్రథయస్ తద్ అస్తభ్నా ఉత ద్యామ్ || 8-089-05

  తత్ తే యజ్ఞో అజాయత తద్ అర్క ఉత హస్కృతిః |
  తద్ విశ్వమ్ అభిభూర్ అసి యజ్ జాతం యచ్ చ జన్త్వమ్ || 8-089-06

  ఆమాసు పక్వమ్ ఐరయ ఆ సూర్యం రోహయో దివి |
  ఘర్మం న సామన్ తపతా సువృక్తిభిర్ జుష్టం గిర్వణసే బృహత్ || 8-089-07