ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 9)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ నూనమ్ అశ్వినా యువం వత్సస్య గన్తమ్ అవసే |
  ప్రాస్మై యచ్ఛతమ్ అవృకమ్ పృథు ఛర్దిర్ యుయుతం యా అరాతయః || 8-009-01

  యద్ అన్తరిక్షే యద్ దివి యత్ పఞ్చ మానుషాఅను |
  నృమ్ణం తద్ ధత్తమ్ అశ్వినా || 8-009-02

  యే వాం దంసాంస్య్ అశ్వినా విప్రాసః పరిమామృశుః |
  ఏవేత్ కాణ్వస్య బోధతమ్ || 8-009-03

  అయం వాం ఘర్మో అశ్వినా స్తోమేన పరి షిచ్యతే |
  అయం సోమో మధుమాన్ వాజినీవసూ యేన వృత్రం చికేతథః || 8-009-04

  యద్ అప్సు యద్ వనస్పతౌ యద్ ఓషధీషు పురుదంససా కృతమ్ |
  తేన మావిష్టమ్ అశ్వినా || 8-009-05

  యన్ నాసత్యా భురణ్యథో యద్ వా దేవ భిషజ్యథః |
  అయం వాం వత్సో మతిభిర్ న విన్ధతే హవిష్మన్తం హి గచ్ఛథః || 8-009-06

  ఆ నూనమ్ అశ్వినోర్ ఋషి స్తోమం చికేత వామయా |
  ఆ సోమమ్ మధుమత్తమం ఘర్మం సిఞ్చాద్ అథర్వణి || 8-009-07

  ఆ నూనం రఘువర్తనిం రథం తిష్ఠాథో అశ్వినా |
  ఆ వాం స్తోమా ఇమే మమ నభో న చుచ్యవీరత || 8-009-08

  యద్ అద్య వాం నాసత్యోక్థైర్ ఆచుచ్యువీమహి |
  యద్ వా వాణీభిర్ అశ్వినేవేత్ కాణ్వస్య బోధతమ్ || 8-009-09

  యద్ వాం కక్షీవాఉత యద్ వ్యశ్వ ఋషిర్ యద్ వాం దీర్ఘతమా జుహావ |
  పృథీ యద్ వాం వైన్యః సాదనేష్వ్ ఏవేద్ అతో అశ్వినా చేతయేథామ్ || 8-009-10

  యాతం ఛర్దిష్పా ఉత నః పరస్పా భూతం జగత్పా ఉత నస్ తనూపా |
  వర్తిస్ తోకాయ తనయాయ యాతమ్ || 8-009-11

  యద్ ఇన్ద్రేణ సరథం యాథో అశ్వినా యద్ వా వాయునా భవథః సమోకసా |
  యద్ ఆదిత్యేభిర్ ఋభుభిః సజోషసా యద్ వా విష్ణోర్ విక్రమణేషు తిష్ఠథః || 8-009-12

  యద్ అద్యాశ్వినావ్ అహం హువేయ వాజసాతయే |
  యత్ పృత్సు తుర్వణే సహస్ తచ్ ఛ్రేష్ఠమ్ అశ్వినోర్ అవః || 8-009-13

  ఆ నూనం యాతమ్ అశ్వినేమా హవ్యాని వాం హితా |
  ఇమే సోమాసో అధి తుర్వశే యదావ్ ఇమే కణ్వేషు వామ్ అథ || 8-009-14

  యన్ నాసత్యా పరాకే అర్వాకే అస్తి భేషజమ్ |
  తేన నూనం విమదాయ ప్రచేతసా ఛర్దిర్ వత్సాయ యచ్ఛతమ్ || 8-009-15

  అభుత్స్య్ ఉ ప్ర దేవ్యా సాకం వాచాహమ్ అశ్వినోః |
  వ్య్ ఆవర్ దేవ్య్ ఆ మతిం వి రాతిమ్ మర్త్యేభ్యః || 8-009-16

  ప్ర బోధయోషో అశ్వినా ప్ర దేవి సూనృతే మహి |
  ప్ర యజ్ఞహోతర్ ఆనుషక్ ప్ర మదాయ శ్రవో బృహత్ || 8-009-17

  యద్ ఉషో యాసి భానునా సం సూర్యేణ రోచసే |
  ఆ హాయమ్ అశ్వినో రథో వర్తిర్ యాతి నృపాయ్యమ్ || 8-009-18

  యద్ ఆపీతాసో అంశవో గావో న దుహ్ర ఊధభిః |
  యద్ వా వాణీర్ అనూషత ప్ర దేవయన్తో అశ్వినా || 8-009-19

  ప్ర ద్యుమ్నాయ ప్ర శవసే ప్ర నృషాహ్యాయ శర్మణే |
  ప్ర దక్షాయ ప్రచేతసా || 8-009-20

  యన్ నూనం ధీభిర్ అశ్వినా పితుర్ యోనా నిషీదథః |
  యద్ వా సుమ్నేభిర్ ఉక్థ్యా || 8-009-21