ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 8)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ నో విశ్వాభిర్ ఊతిభిర్ అశ్వినా గచ్ఛతం యువమ్ |
  దస్రా హిరణ్యవర్తనీ పిబతం సోమ్యమ్ మధు || 8-008-01

  ఆ నూనం యాతమ్ అశ్వినా రథేన సూర్యత్వచా |
  భుజీ హిరణ్యపేశసా కవీ గమ్భీరచేతసా || 8-008-02

  ఆ యాతం నహుషస్ పర్య్ ఆన్తరిక్షాత్ సువృక్తిభిః |
  పిబాథో అశ్వినా మధు కణ్వానాం సవనే సుతమ్ || 8-008-03

  ఆ నో యాతం దివస్ పర్య్ ఆన్తరిక్షాద్ అధప్రియా |
  పుత్రః కణ్వస్య వామ్ ఇహ సుషావ సోమ్యమ్ మధు || 8-008-04

  ఆ నో యాతమ్ ఉపశ్రుత్య్ అశ్వినా సోమపీతయే |
  స్వాహా స్తోమస్య వర్ధనా ప్ర కవీ ధీతిభిర్ నరా || 8-008-05

  యచ్ చిద్ ధి వామ్ పుర ఋషయో జుహూరే ऽవసే నరా |
  ఆ యాతమ్ అశ్వినా గతమ్ ఉపేమాం సుష్టుతిమ్ మమ || 8-008-06

  దివశ్ చిద్ రోచనాద్ అధ్య్ ఆ నో గన్తం స్వర్విదా |
  ధీభిర్ వత్సప్రచేతసా స్తోమేభిర్ హవనశ్రుతా || 8-008-07

  కిమ్ అన్యే పర్య్ ఆసతే ऽస్మత్ స్తోమేభిర్ అశ్వినా |
  పుత్రః కణ్వస్య వామ్ ఋషిర్ గీర్భిర్ వత్సో అవీవృధత్ || 8-008-08

  ఆ వాం విప్ర ఇహావసే ऽహ్వత్ స్తోమేభిర్ అశ్వినా |
  అరిప్రా వృత్రహన్తమా తా నో భూతమ్ మయోభువా || 8-008-09

  ఆ యద్ వాం యోషణా రథమ్ అతిష్ఠద్ వాజినీవసూ |
  విశ్వాన్య్ అశ్వినా యువమ్ ప్ర ధీతాన్య్ అగచ్ఛతమ్ || 8-008-10

  అతః సహస్రనిర్ణిజా రథేనా యాతమ్ అశ్వినా |
  వత్సో వామ్ మధుమద్ వచో ऽశంసీత్ కావ్యః కవిః || 8-008-11

  పురుమన్ద్రా పురూవసూ మనోతరా రయీణామ్ |
  స్తోమమ్ మే అశ్వినావ్ ఇమమ్ అభి వహ్నీ అనూషాతామ్ || 8-008-12

  ఆ నో విశ్వాన్య్ అశ్వినా ధత్తం రాధాంస్య్ అహ్రయా |
  కృతం న ఋత్వియావతో మా నో రీరధతం నిదే || 8-008-13

  యన్ నాసత్యా పరావతి యద్ వా స్థో అధ్య్ అమ్బరే |
  అతః సహస్రనిర్ణిజా రథేనా యాతమ్ అశ్వినా || 8-008-14

  యో వాం నాసత్యావ్ ఋషిర్ గీర్భిర్ వత్సో అవీవృధత్ |
  తస్మై సహస్రనిర్ణిజమ్ ఇషం ధత్తం ఘృతశ్చుతమ్ || 8-008-15

  ప్రాస్మా ఊర్జం ఘృతశ్చుతమ్ అశ్వినా యచ్ఛతం యువమ్ |
  యో వాం సుమ్నాయ తుష్టవద్ వసూయాద్ దానునస్ పతీ || 8-008-16

  ఆ నో గన్తం రిశాదసేమం స్తోమమ్ పురుభుజా |
  కృతం నః సుశ్రియో నరేమా దాతమ్ అభిష్టయే || 8-008-17

  ఆ వాం విశ్వాభిర్ ఊతిభిః ప్రియమేధా అహూషత |
  రాజన్తావ్ అధ్వరాణామ్ అశ్వినా యామహూతిషు || 8-008-18

  ఆ నో గన్తమ్ మయోభువా ఋశ్వినా శమ్భువా యువమ్ |
  యో వాం విపన్యూ ధీతిభిర్ గీర్భిర్ వత్సో అవీవృధత్ || 8-008-19

  యాభిః కణ్వమ్ మేధాతిథిం యాభిర్ వశం దశవ్రజమ్ |
  యాభిర్ గోశర్యమ్ ఆవతం తాభిర్ నో ऽవతం నరా || 8-008-20

  యాభిర్ నరా త్రసదస్యుమ్ ఆవతం కృత్వ్యే ధనే |
  తాభిః ష్వ్ అస్మాఅశ్వినా ప్రావతం వాజసాతయే || 8-008-21

  ప్ర వాం స్తోమాః సువృక్తయో గిరో వర్ధన్త్వ్ అశ్వినా |
  పురుత్రా వృత్రహన్తమా తా నో భూతమ్ పురుస్పృహా || 8-008-22

  త్రీణి పదాన్య్ అశ్వినోర్ ఆవిః సాన్తి గుహా పరః |
  కవీ ఋతస్య పత్మభిర్ అర్వాగ్ జీవేభ్యస్ పరి || 8-008-23