ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 7)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర యద్ వస్ త్రిష్టుభమ్ ఇషమ్ మరుతో విప్రో అక్షరత్ |
  వి పర్వతేషు రాజథ || 8-007-01

  యద్ అఙ్గ తవిషీయవో యామం శుభ్రా అచిధ్వమ్ |
  ని పర్వతా అహాసత || 8-007-02

  ఉద్ ఈరయన్త వాయుభిర్ వాశ్రాసః పృశ్నిమాతరః |
  ధుక్షన్త పిప్యుషీమ్ ఇషమ్ || 8-007-03

  వపన్తి మరుతో మిహమ్ ప్ర వేపయన్తి పర్వతాన్ |
  యద్ యామం యాన్తి వాయుభిః || 8-007-04

  ని యద్ యామాయ వో గిరిర్ ని సిన్ధవో విధర్మణే |
  మహే శుష్మాయ యేమిరే || 8-007-05

  యుష్మాఉ నక్తమ్ ఊతయే యుష్మాన్ దివా హవామహే |
  యుష్మాన్ ప్రయత్య్ అధ్వరే || 8-007-06

  ఉద్ ఉ త్యే అరుణప్సవశ్ చిత్రా యామేభిర్ ఈరతే |
  వాశ్రా అధి ష్ణునా దివః || 8-007-07

  సృజన్తి రశ్మిమ్ ఓజసా పన్థాం సూర్యాయ యాతవే |
  తే భానుభిర్ వి తస్థిరే || 8-007-08

  ఇమామ్ మే మరుతో గిరమ్ ఇమం స్తోమమ్ ఋభుక్షణః |
  ఇమమ్ మే వనతా హవమ్ || 8-007-09

  త్రీణి సరాంసి పృశ్నయో దుదుహ్రే వజ్రిణే మధు |
  ఉత్సం కవన్ధమ్ ఉద్రిణమ్ || 8-007-10

  మరుతో యద్ ధ వో దివః సుమ్నాయన్తో హవామహే |
  ఆ తూ న ఉప గన్తన || 8-007-11

  యూయం హి ష్ఠా సుదానవో రుద్రా ఋభుక్షణో దమే |
  ఉత ప్రచేతసో మదే || 8-007-12

  ఆ నో రయిమ్ మదచ్యుతమ్ పురుక్షుం విశ్వధాయసమ్ |
  ఇయర్తా మరుతో దివః || 8-007-13

  అధీవ యద్ గిరీణాం యామం శుభ్రా అచిధ్వమ్ |
  సువానైర్ మన్దధ్వ ఇన్దుభిః || 8-007-14

  ఏతావతశ్ చిద్ ఏషాం సుమ్నమ్ భిక్షేత మర్త్యః |
  అదాభ్యస్య మన్మభిః || 8-007-15

  యే ద్రప్సా ఇవ రోదసీ ధమన్త్య్ అను వృష్టిభిః |
  ఉత్సం దుహన్తో అక్షితమ్ || 8-007-16

  ఉద్ ఉ స్వానేభిర్ ఈరత ఉద్ రథైర్ ఉద్ ఉ వాయుభిః |
  ఉత్ స్తోమైః పృశ్నిమాతరః || 8-007-17

  యేనావ తుర్వశం యదుం యేన కణ్వం ధనస్పృతమ్ |
  రాయే సు తస్య ధీమహి || 8-007-18

  ఇమా ఉ వః సుదానవో ఘృతం న పిప్యుషీర్ ఇషః |
  వర్ధాన్ కాణ్వస్య మన్మభిః || 8-007-19

  క్వ నూనం సుదానవో మదథా వృక్తబర్హిషః |
  బ్రహ్మా కో వః సపర్యతి || 8-007-20

  నహి ష్మ యద్ ధ వః పురా స్తోమేభిర్ వృక్తబర్హిషః |
  శర్ధాఋతస్య జిన్వథ || 8-007-21

  సమ్ ఉ త్యే మహతీర్ అపః సం క్షోణీ సమ్ ఉ సూర్యమ్ |
  సం వజ్రమ్ పర్వశో దధుః || 8-007-22

  వి వృత్రమ్ పర్వశో యయుర్ వి పర్వతాఅరాజినః |
  చక్రాణా వృష్ణి పౌంస్యమ్ || 8-007-23

  అను త్రితస్య యుధ్యతః శుష్మమ్ ఆవన్న్ ఉత క్రతుమ్ |
  అన్వ్ ఇన్ద్రం వృత్రతూర్యే || 8-007-24

  విద్యుద్ధస్తా అభిద్యవః శిప్రాః శీర్షన్ హిరణ్యయీః |
  శుభ్రా వ్య్ అఞ్జత శ్రియే || 8-007-25

  ఉశనా యత్ పరావత ఉక్ష్ణో రన్ధ్రమ్ అయాతన |
  ద్యౌర్ న చక్రదద్ భియా || 8-007-26

  ఆ నో మఖస్య దావనే ऽశ్వైర్ హిరణ్యపాణిభిః |
  దేవాస ఉప గన్తన || 8-007-27

  యద్ ఏషామ్ పృషతీ రథే ప్రష్టిర్ వహతి రోహితః |
  యాన్తి శుభ్రా రిణన్న్ అపః || 8-007-28

  సుషోమే శర్యణావత్య్ ఆర్జీకే పస్త్యావతి |
  యయుర్ నిచక్రయా నరః || 8-007-29

  కదా గచ్ఛాథ మరుత ఇత్థా విప్రం హవమానమ్ |
  మార్డీకేభిర్ నాధమానమ్ || 8-007-30

  కద్ ధ నూనం కధప్రియో యద్ ఇన్ద్రమ్ అజహాతన |
  కో వః సఖిత్వ ఓహతే || 8-007-31

  సహో షు ణో వజ్రహస్తైః కణ్వాసో అగ్నిమ్ మరుద్భిః |
  స్తుషే హిరణ్యవాశీభిః || 8-007-32

  ఓ షు వృష్ణః ప్రయజ్యూన్ ఆ నవ్యసే సువితాయ |
  వవృత్యాం చిత్రవాజాన్ || 8-007-33

  గిరయశ్ చిన్ ని జిహతే పర్శానాసో మన్యమానాః |
  పర్వతాశ్ చిన్ ని యేమిరే || 8-007-34

  ఆక్ష్ణయావానో వహన్త్య్ అన్తరిక్షేణ పతతః |
  ధాతార స్తువతే వయః || 8-007-35

  అగ్నిర్ హి జాని పూర్వ్యశ్ ఛన్దో న సూరో అర్చిషా |
  తే భానుభిర్ వి తస్థిరే || 8-007-36