ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 6)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మహాఇన్ద్రో య ఓజసా పర్జన్యో వృష్టిమాఇవ |
  స్తోమైర్ వత్సస్య వావృధే || 8-006-01

  ప్రజామ్ ఋతస్య పిప్రతః ప్ర యద్ భరన్త వహ్నయః |
  విప్రా ఋతస్య వాహసా || 8-006-02

  కణ్వా ఇన్ద్రం యద్ అక్రత స్తోమైర్ యజ్ఞస్య సాధనమ్ |
  జామి బ్రువత ఆయుధమ్ || 8-006-03

  సమ్ అస్య మన్యవే విశో విశ్వా నమన్త కృష్టయః |
  సముద్రాయేవ సిన్ధవః || 8-006-04

  ఓజస్ తద్ అస్య తిత్విష ఉభే యద్ సమవర్తయత్ |
  ఇన్ద్రశ్ చర్మేవ రోదసీ || 8-006-05

  వి చిద్ వృత్రస్య దోధతో వజ్రేణ శతపర్వణా |
  శిరో బిభేద వృష్ణినా || 8-006-06

  ఇమా అభి ప్ర ణోనుమో విపామ్ అగ్రేషు ధీతయః |
  అగ్నేః శోచిర్ న దిద్యుతః || 8-006-07

  గుహా సతీర్ ఉప త్మనా ప్ర యచ్ ఛోచన్త ధీతయః |
  కణ్వా ఋతస్య ధారయా || 8-006-08

  ప్ర తమ్ ఇన్ద్ర నశీమహి రయిం గోమన్తమ్ అశ్వినమ్ |
  ప్ర బ్రహ్మ పూర్వచిత్తయే || 8-006-09

  అహమ్ ఇద్ ధి పితుష్ పరి మేధామ్ ఋతస్య జగ్రభ |
  అహం సూర్య ఇవాజని || 8-006-10

  అహమ్ ప్రత్నేన మన్మనా గిరః శుమ్భామి కణ్వవత్ |
  యేనేన్ద్రః శుష్మమ్ ఇద్ దధే || 8-006-11

  యే త్వామ్ ఇన్ద్ర న తుష్టువుర్ ఋషయో యే చ తుష్టువుః |
  మమేద్ వర్ధస్వ సుష్టుతః || 8-006-12

  యద్ అస్య మన్యుర్ అధ్వనీద్ వి వృత్రమ్ పర్వశో రుజన్ |
  అపః సముద్రమ్ ఐరయత్ || 8-006-13

  ని శుష్ణ ఇన్ద్ర ధర్ణసిం వజ్రం జఘన్థ దస్యవి |
  వృషా హ్య్ ఉగ్ర శృణ్విషే || 8-006-14

  న ద్యావ ఇన్ద్రమ్ ఓజసా నాన్తరిక్షాణి వజ్రిణమ్ |
  న వివ్యచన్త భూమయః || 8-006-15

  యస్ త ఇన్ద్ర మహీర్ అప స్తభూయమాన ఆశయత్ |
  ని తమ్ పద్యాసు శిశ్నథః || 8-006-16

  య ఇమే రోదసీ మహీ సమీచీ సమజగ్రభీత్ |
  తమోభిర్ ఇన్ద్ర తం గుహః || 8-006-17

  య ఇన్ద్ర యతయస్ త్వా భృగవో యే చ తుష్టువుః |
  మమేద్ ఉగ్ర శ్రుధీ హవమ్ || 8-006-18

  ఇమాస్ త ఇన్ద్ర పృశ్నయో ఘృతం దుహత ఆశిరమ్ |
  ఏనామ్ ఋతస్య పిప్యుషీః || 8-006-19

  యా ఇన్ద్ర ప్రస్వస్ త్వాసా గర్భమ్ అచక్రిరన్ |
  పరి ధర్మేవ సూర్యమ్ || 8-006-20

  త్వామ్ ఇచ్ ఛవసస్ పతే కణ్వా ఉక్థేన వావృధుః |
  త్వాం సుతాస ఇన్దవః || 8-006-21

  తవేద్ ఇన్ద్ర ప్రణీతిషూత ప్రశస్తిర్ అద్రివః |
  యజ్ఞో వితన్తసాయ్యః || 8-006-22

  ఆ న ఇన్ద్ర మహీమ్ ఇషమ్ పురం న దర్షి గోమతీమ్ |
  ఉత ప్రజాం సువీర్యమ్ || 8-006-23

  ఉత త్యద్ ఆశ్వశ్వ్యం యద్ ఇన్ద్ర నాహుషీష్వ్ ఆ |
  అగ్రే విక్షు ప్రదీదయత్ || 8-006-24

  అభి వ్రజం న తత్నిషే సూర ఉపాకచక్షసమ్ |
  యద్ ఇన్ద్ర మృళయాసి నః || 8-006-25

  యద్ అఙ్గ తవిషీయస ఇన్ద్ర ప్రరాజసి క్షితీః |
  మహాఅపార ఓజసా || 8-006-26

  తం త్వా హవిష్మతీర్ విశ ఉప బ్రువత ఊతయే |
  ఉరుజ్రయసమ్ ఇన్దుభిః || 8-006-27

  ఉపహ్వరే గిరీణాం సంగథే చ నదీనామ్ |
  ధియా విప్రో అజాయత || 8-006-28

  అతః సముద్రమ్ ఉద్వతశ్ చికిత్వాఅవ పశ్యతి |
  యతో విపాన ఏజతి || 8-006-29

  ఆద్ ఇత్ ప్రత్నస్య రేతసో జ్యోతిష్ పశ్యన్తి వాసరమ్ |
  పరో యద్ ఇధ్యతే దివా || 8-006-30

  కణ్వాస ఇన్ద్ర తే మతిం విశ్వే వర్ధన్తి పౌంస్యమ్ |
  ఉతో శవిష్ఠ వృష్ణ్యమ్ || 8-006-31

  ఇమామ్ మ ఇన్ద్ర సుష్టుతిం జుషస్వ ప్ర సు మామ్ అవ |
  ఉత ప్ర వర్ధయా మతిమ్ || 8-006-32

  ఉత బ్రహ్మణ్యా వయం తుభ్యమ్ ప్రవృద్ధ వజ్రివః |
  విప్రా అతక్ష్మ జీవసే || 8-006-33

  అభి కణ్వా అనూషతాపో న ప్రవతా యతీః |
  ఇన్ద్రం వనన్వతీ మతిః || 8-006-34

  ఇన్ద్రమ్ ఉక్థాని వావృధుః సముద్రమ్ ఇవ సిన్ధవః |
  అనుత్తమన్యుమ్ అజరమ్ || 8-006-35

  ఆ నో యాహి పరావతో హరిభ్యాం హర్యతాభ్యామ్ |
  ఇమమ్ ఇన్ద్ర సుతమ్ పిబ || 8-006-36

  త్వామ్ ఇద్ వృత్రహన్తమ జనాసో వృక్తబర్హిషః |
  హవన్తే వాజసాతయే || 8-006-37

  అను త్వా రోదసీ ఉభే చక్రం న వర్త్య్ ఏతశమ్ |
  అను సువానాస ఇన్దవః || 8-006-38

  మన్దస్వా సు స్వర్ణర ఉతేన్ద్ర శర్యణావతి |
  మత్స్వా వివస్వతో మతీ || 8-006-39

  వావృధాన ఉప ద్యవి వృషా వజ్ర్య్ అరోరవీత్ |
  వృత్రహా సోమపాతమః || 8-006-40

  ఋషిర్ హి పూర్వజా అస్య్ ఏక ఈశాన ఓజసా |
  ఇన్ద్ర చోష్కూయసే వసు || 8-006-41

  అస్మాకం త్వా సుతాఉప వీతపృష్ఠా అభి ప్రయః |
  శతం వహన్తు హరయః || 8-006-42

  ఇమాం సు పూర్వ్యాం ధియమ్ మధోర్ ఘృతస్య పిప్యుషీమ్ |
  కణ్వా ఉక్థేన వావృధుః || 8-006-43

  ఇన్ద్రమ్ ఇద్ విమహీనామ్ మేధే వృణీత మర్త్యః |
  ఇన్ద్రం సనిష్యుర్ ఊతయే || 8-006-44

  అర్వాఞ్చం త్వా పురుష్టుత ప్రియమేధస్తుతా హరీ |
  సోమపేయాయ వక్షతః || 8-006-45

  శతమ్ అహం తిరిన్దిరే సహస్రమ్ పర్శావ్ ఆ దదే |
  రాధాంసి యాద్వానామ్ || 8-006-46

  త్రీణి శతాన్య్ అర్వతాం సహస్రా దశ గోనామ్ |
  దదుష్ పజ్రాయ సామ్నే || 8-006-47

  ఉద్ ఆనట్ కకుహో దివమ్ ఉష్ట్రాఞ్ చతుర్యుజో దదత్ |
  శ్రవసా యాద్వం జనమ్ || 8-006-48