ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 10)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యత్ స్థో దీర్ఘప్రసద్మని యద్ వాదో రోచనే దివః |
  యద్ వా సముద్రే అధ్య్ ఆకృతే గృహే ऽత ఆ యాతమ్ అశ్వినా || 8-010-01

  యద్ వా యజ్ఞమ్ మనవే సమ్మిమిక్షథుర్ ఏవేత్ కాణ్వస్య బోధతమ్ |
  బృహస్పతిం విశ్వాన్ దేవాఅహం హువ ఇన్ద్రావిష్ణూ అశ్వినావ్ ఆశుహేషసా || 8-010-02

  త్యా న్వ్ అశ్వినా హువే సుదంససా గృభే కృతా |
  యయోర్ అస్తి ప్ర ణః సఖ్యం దేవేష్వ్ అధ్య్ ఆప్యమ్ || 8-010-03

  యయోర్ అధి ప్ర యజ్ఞా అసూరే సన్తి సూరయః |
  తా యజ్ఞస్యాధ్వరస్య ప్రచేతసా స్వధాభిర్ యా పిబతః సోమ్యమ్ మధు || 8-010-04

  యద్ అద్యాశ్వినావ్ అపాగ్ యత్ ప్రాక్ స్థో వాజినీవసూ |
  యద్ ద్రుహ్యవ్య్ అనవి తుర్వశే యదౌ హువే వామ్ అథ మా గతమ్ || 8-010-05

  యద్ అన్తరిక్షే పతథః పురుభుజా యద్ వేమే రోదసీ అను |
  యద్ వా స్వధాభిర్ అధితిష్ఠథో రథమ్ అత ఆ యాతమ్ అశ్వినా || 8-010-06