ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 11)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వమ్ అగ్నే వ్రతపా అసి దేవ ఆ మర్త్యేష్వ్ ఆ |
  త్వం యజ్ఞేష్వ్ ఈడ్యః || 8-011-01

  త్వమ్ అసి ప్రశస్యో విదథేషు సహన్త్య |
  అగ్నే రథీర్ అధ్వరాణామ్ || 8-011-02

  స త్వమ్ అస్మద్ అప ద్విషో యుయోధి జాతవేదః |
  అదేవీర్ అగ్నే అరాతీః || 8-011-03

  అన్తి చిత్ సన్తమ్ అహ యజ్ఞమ్ మర్తస్య రిపోః |
  నోప వేషి జాతవేదః || 8-011-04

  మర్తా అమర్త్యస్య తే భూరి నామ మనామహే |
  విప్రాసో జాతవేదసః || 8-011-05

  విప్రం విప్రాసో ऽవసే దేవమ్ మర్తాస ఊతయే |
  అగ్నిం గీర్భిర్ హవామహే || 8-011-06

  ఆ తే వత్సో మనో యమత్ పరమాచ్ చిత్ సధస్థాత్ |
  అగ్నే త్వాంకామయా గిరా || 8-011-07

  పురుత్రా హి సదృఙ్ఙ్ అసి విశో విశ్వా అను ప్రభుః |
  సమత్సు త్వా హవామహే || 8-011-08

  సమత్స్వ్ అగ్నిమ్ అవసే వాజయన్తో హవామహే |
  వాజేషు చిత్రరాధసమ్ || 8-011-09

  ప్రత్నో హి కమ్ ఈడ్యో అధ్వరేషు సనాచ్ చ హోతా నవ్యశ్ చ సత్సి |
  స్వాం చాగ్నే తన్వమ్ పిప్రయస్వాస్మభ్యం చ సౌభగమ్ ఆ యజస్వ || 8-011-10