ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 88)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తం వో దస్మమ్ ఋతీషహం వసోర్ మన్దానమ్ అన్ధసః |
  అభి వత్సం న స్వసరేషు ధేనవ ఇన్ద్రం గీర్భిర్ నవామహే || 8-088-01

  ద్యుక్షం సుదానుం తవిషీభిర్ ఆవృతం గిరిం న పురుభోజసమ్ |
  క్షుమన్తం వాజం శతినం సహస్రిణమ్ మక్షూ గోమన్తమ్ ఈమహే || 8-088-02

  న త్వా బృహన్తో అద్రయో వరన్త ఇన్ద్ర వీళవః |
  యద్ దిత్ససి స్తువతే మావతే వసు నకిష్ టద్ ఆ మినాతి తే || 8-088-03

  యోద్ధాసి క్రత్వా శవసోత దంసనా విశ్వా జాతాభి మజ్మనా |
  ఆ త్వాయమ్ అర్క ఊతయే వవర్తతి యం గోతమా అజీజనన్ || 8-088-04

  ప్ర హి రిరిక్ష ఓజసా దివో అన్తేభ్యస్ పరి |
  న త్వా వివ్యాచ రజ ఇన్ద్ర పార్థివమ్ అను స్వధాం వవక్షిథ || 8-088-05

  నకిః పరిష్టిర్ మఘవన్ మఘస్య తే యద్ దాశుషే దశస్యసి |
  అస్మాకమ్ బోధ్య్ ఉచథస్య చోదితా మంహిష్ఠో వాజసాతయే || 8-088-06