ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 87)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ద్యుమ్నీ వాం స్తోమో అశ్వినా క్రివిర్ న సేక ఆ గతమ్ |
  మధ్వః సుతస్య స దివి ప్రియో నరా పాతం గౌరావ్ ఇవేరిణే || 8-087-01

  పిబతం ఘర్మమ్ మధుమన్తమ్ అశ్వినా బర్హిః సీదతం నరా |
  తా మన్దసానా మనుషో దురోణ ఆ ని పాతం వేదసా వయః || 8-087-02

  ఆ వాం విశ్వాభిర్ ఊతిభిః ప్రియమేధా అహూషత |
  తా వర్తిర్ యాతమ్ ఉప వృక్తబర్హిషో జుష్టం యజ్ఞం దివిష్టిషు || 8-087-03

  పిబతం సోమమ్ మధుమన్తమ్ అశ్వినా బర్హిః సీదతం సుమత్ |
  తా వావృధానా ఉప సుష్టుతిం దివో గన్తం గౌరావ్ ఇవేరిణమ్ || 8-087-04

  ఆ నూనం యాతమ్ అశ్వినాశ్వేభిః ప్రుషితప్సుభిః |
  దస్రా హిరణ్యవర్తనీ శుభస్ పతీ పాతం సోమమ్ ఋతావృధా || 8-087-05

  వయం హి వాం హవామహే విపన్యవో విప్రాసో వాజసాతయే |
  తా వల్గూ దస్రా పురుదంససా ధియాశ్వినా శ్రుష్ట్య్ ఆ గతమ్ || 8-087-06