ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 86)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉభా హి దస్రా భిషజా మయోభువోభా దక్షస్య వచసో బభూవథుః |
  తా వాం విశ్వకో హవతే తనూకృథే మా నో వి యౌష్టం సఖ్యా ముమోచతమ్ || 8-086-01

  కథా నూనం వాం విమనా ఉప స్తవద్ యువం ధియం దదథుర్ వస్యऽష్టయే |
  తా వాం విశ్వకో హవతే తనూకృథే మా నో వి యౌష్టం సఖ్యా ముమోచతమ్ || 8-086-02

  యువం హి ష్మా పురుభుజేమమ్ ఏధతుం విష్ణాప్వే దదథుర్ వస్యऽష్టయే |
  తా వాం విశ్వకో హవతే తనూకృథే మా నో వి యౌష్టం సఖ్యా ముమోచతమ్ || 8-086-03

  ఉత త్యం వీరం ధనసామ్ ఋజీషిణం దూరే చిత్ సన్తమ్ అవసే హవామహే |
  యస్య స్వాదిష్ఠా సుమతిః పితుర్ యథా మా నో వి యౌష్టం సఖ్యా ముమోచతమ్ || 8-086-04

  ఋతేన దేవః సవితా శమాయత ఋతస్య శృఙ్గమ్ ఉర్వియా వి పప్రథే |
  ఋతం సాసాహ మహి చిత్ పృతన్యతో మా నో వి యౌష్టం సఖ్యా ముమోచతమ్ || 8-086-05