ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 85)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ మే హవం నాసత్యాశ్వినా గచ్ఛతం యువమ్ |
  మధ్వః సోమస్య పీతయే || 8-085-01

  ఇమమ్ మే స్తోమమ్ అశ్వినేమమ్ మే శృణుతం హవమ్ |
  మధ్వః సోమస్య పీతయే || 8-085-02

  అయం వాం కృష్ణో అశ్వినా హవతే వాజినీవసూ |
  మధ్వః సోమస్య పీతయే || 8-085-03

  శృణుతం జరితుర్ హవం కృష్ణస్య స్తువతో నరా |
  మధ్వః సోమస్య పీతయే || 8-085-04

  ఛర్దిర్ యన్తమ్ అదాభ్యం విప్రాయ స్తువతే నరా |
  మధ్వః సోమస్య పీతయే || 8-085-05

  గచ్ఛతం దాశుషో గృహమ్ ఇత్థా స్తువతో అశ్వినా |
  మధ్వః సోమస్య పీతయే || 8-085-06

  యుఞ్జాథాం రాసభం రథే వీడ్వఙ్గే వృషణ్వసూ |
  మధ్వః సోమస్య పీతయే || 8-085-07

  త్రివన్ధురేణ త్రివృతా రథేనా యాతమ్ అశ్వినా |
  మధ్వః సోమస్య పీతయే || 8-085-08

  నూ మే గిరో నాసత్యాశ్వినా ప్రావతం యువమ్ |
  మధ్వః సోమస్య పీతయే || 8-085-09