ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 84)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రేష్ఠం వో అతిథిం స్తుషే మిత్రమ్ ఇవ ప్రియమ్ |
  అగ్నిం రథం న వేద్యమ్ || 8-084-01

  కవిమ్ ఇవ ప్రచేతసం యం దేవాసో అధ ద్వితా |
  ని మర్త్యేష్వ్ ఆదధుః || 8-084-02

  త్వం యవిష్ఠ దాశుషో నౄపాహి శృణుధీ గిరః |
  రక్షా తోకమ్ ఉత త్మనా || 8-084-03

  కయా తే అగ్నే అఙ్గిర ఊర్జో నపాద్ ఉపస్తుతిమ్ |
  వరాయ దేవ మన్యవే || 8-084-04

  దాశేమ కస్య మనసా యజ్ఞస్య సహసో యహో |
  కద్ ఉ వోచ ఇదం నమః || 8-084-05

  అధా త్వం హి నస్ కరో విశ్వా అస్మభ్యం సుక్షితీః |
  వాజద్రవిణసో గిరః || 8-084-06

  కస్య నూనమ్ పరీణసో ధియో జిన్వసి దమ్పతే |
  గోషాతా యస్య తే గిరః || 8-084-07

  తమ్ మర్జయన్త సుక్రతుమ్ పురోయావానమ్ ఆజిషు |
  స్వేషు క్షయేషు వాజినమ్ || 8-084-08

  క్షేతి క్షేమేభిః సాధుభిర్ నకిర్ యం ఘ్నన్తి హన్తి యః |
  అగ్నే సువీర ఏధతే || 8-084-09