ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 83

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 83)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  దేవానామ్ ఇద్ అవో మహత్ తద్ ఆ వృణీమహే వయమ్ |
  వృష్ణామ్ అస్మభ్యమ్ ఊతయే || 8-083-01

  తే నః సన్తు యుజః సదా వరుణో మిత్రో అర్యమా |
  వృధాసశ్ చ ప్రచేతసః || 8-083-02

  అతి నో విష్పితా పురు నౌభిర్ అపో న పర్షథ |
  యూయమ్ ఋతస్య రథ్యః || 8-083-03

  వామం నో అస్త్వ్ అర్యమన్ వామం వరుణ శంస్యమ్ |
  వామం హ్య్ ఆవృణీమహే || 8-083-04

  వామస్య హి ప్రచేతస ఈశానాశో రిశాదసః |
  నేమ్ ఆదిత్యా అఘస్య యత్ || 8-083-05

  వయమ్ ఇద్ వః సుదానవః క్షియన్తో యాన్తో అధ్వన్న్ ఆ |
  దేవా వృధాయ హూమహే || 8-083-06

  అధి న ఇన్ద్రైషాం విష్ణో సజాత్యానామ్ |
  ఇతా మరుతో అశ్వినా || 8-083-07

  ప్ర భ్రాతృత్వం సుదానవో ऽధ ద్వితా సమాన్యా |
  మాతుర్ గర్భే భరామహే || 8-083-08

  యూయం హి ష్ఠా సుదానవ ఇన్ద్రజ్యేష్ఠా అభిద్యవః |
  అధా చిద్ వ ఉత బ్రువే || 8-083-09