ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 82)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ ప్ర ద్రవ పరావతో ऽర్వావతశ్ చ వృత్రహన్ |
  మధ్వః ప్రతి ప్రభర్మణి || 8-082-01

  తీవ్రాః సోమాస ఆ గహి సుతాసో మాదయిష్ణవః |
  పిబా దధృగ్ యథోచిషే || 8-082-02

  ఇషా మన్దస్వాద్ ఉ తే ऽరం వరాయ మన్యవే |
  భువత్ త ఇన్ద్ర శం హృదే || 8-082-03

  ఆ త్వ్ అశత్రవ్ ఆ గహి న్య్ ఉక్థాని చ హూయసే |
  ఉపమే రోచనే దివః || 8-082-04

  తుభ్యాయమ్ అద్రిభిః సుతో గోభిః శ్రీతో మదాయ కమ్ |
  ప్ర సోమ ఇన్ద్ర హూయతే || 8-082-05

  ఇన్ద్ర శ్రుధి సు మే హవమ్ అస్మే సుతస్య గోమతః |
  వి పీతిం తృప్తిమ్ అశ్నుహి || 8-082-06

  య ఇన్ద్ర చమసేష్వ్ ఆ సోమశ్ చమూషు తే సుతః |
  పిబేద్ అస్య త్వమ్ ఈశిషే || 8-082-07

  యో అప్సు చన్ద్రమా ఇవ సోమశ్ చమూషు దదృశే |
  పిబేద్ అస్య త్వమ్ ఈశిషే || 8-082-08

  యం తే శ్యేనః పదాభరత్ తిరో రజాంస్య్ అస్పృతమ్ |
  పిబేద్ అస్య త్వమ్ ఈశిషే || 8-082-09