ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 81)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ తూ న ఇన్ద్ర క్షుమన్తం చిత్రం గ్రాభం సం గృభాయ |
  మహాహస్తీ దక్షిణేన || 8-081-01

  విద్మా హి త్వా తువికూర్మిం తువిదేష్ణం తువీమఘమ్ |
  తువిమాత్రమ్ అవోభిః || 8-081-02

  నహి త్వా శూర దేవా న మర్తాసో దిత్సన్తమ్ |
  భీమం న గాం వారయన్తే || 8-081-03

  ఏతో న్వ్ ఇన్ద్రం స్తవామేశానం వస్వః స్వరాజమ్ |
  న రాధసా మర్ధిషన్ నః || 8-081-04

  ప్ర స్తోషద్ ఉప గాసిషచ్ ఛ్రవత్ సామ గీయమానమ్ |
  అభి రాధసా జుగురత్ || 8-081-05

  ఆ నో భర దక్షిణేనాభి సవ్యేన ప్ర మృశ |
  ఇన్ద్ర మా నో వసోర్ నిర్ భాక్ || 8-081-06

  ఉప క్రమస్వా భర ధృషతా ధృష్ణో జనానామ్ |
  అదాశూష్టరస్య వేదః || 8-081-07

  ఇన్ద్ర య ఉ ను తే అస్తి వాజో విప్రేభిః సనిత్వః |
  అస్మాభిః సు తం సనుహి || 8-081-08

  సద్యోజువస్ తే వాజా అస్మభ్యం విశ్వశ్చన్ద్రాః |
  వశైశ్ చ మక్షూ జరన్తే || 8-081-09