ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 80)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  నహ్య్ అన్యమ్ బళాకరమ్ మర్డితారం శతక్రతో |
  త్వం న ఇన్ద్ర మృళయ || 8-080-01

  యో నః శశ్వత్ పురావిథామృధ్రో వాజసాతయే |
  స త్వం న ఇన్ద్ర మృళయ || 8-080-02

  కిమ్ అఙ్గ రధ్రచోదనః సున్వానస్యావితేద్ అసి |
  కువిత్ స్వ్ ఐన్ద్ర ణః శకః || 8-080-03

  ఇన్ద్ర ప్ర ణో రథమ్ అవ పశ్చాచ్ చిత్ సన్తమ్ అద్రివః |
  పురస్తాద్ ఏనమ్ మే కృధి || 8-080-04

  హన్తో ను కిమ్ ఆససే ప్రథమం నో రథం కృధి |
  ఉపమం వాజయు శ్రవః || 8-080-05

  అవా నో వాజయుం రథం సుకరం తే కిమ్ ఇత్ పరి |
  అస్మాన్ సు జిగ్యుషస్ కృధి || 8-080-06

  ఇన్ద్ర దృహ్యస్వ పూర్ అసి భద్రా త ఏతి నిష్కృతమ్ |
  ఇయం ధీర్ ఋత్వియావతీ || 8-080-07

  మా సీమ్ అవద్య ఆ భాగ్ ఉర్వీ కాష్ఠా హితం ధనమ్ |
  అపావృక్తా అరత్నయః || 8-080-08

  తురీయం నామ యజ్ఞియం యదా కరస్ తద్ ఉశ్మసి |
  ఆద్ ఇత్ పతిర్ న ఓహసే || 8-080-09

  అవీవృధద్ వో అమృతా అమన్దీద్ ఏకద్యూర్ దేవా ఉత యాశ్ చ దేవీః |
  తస్మా ఉ రాధః కృణుత ప్రశస్తమ్ ప్రాతర్ మక్షూ ధియావసుర్ జగమ్యాత్ || 8-080-10