ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 79)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అయం కృత్నుర్ అగృభీతో విశ్వజిద్ ఉద్భిద్ ఇత్ సోమః |
  ఋషిర్ విప్రః కావ్యేన || 8-079-01

  అభ్య్ ఊర్ణోతి యన్ నగ్నమ్ భిషక్తి విశ్వం యత్ తురమ్ |
  ప్రేమ్ అన్ధః ఖ్యన్ నిః శ్రోణో భూత్ || 8-079-02

  త్వం సోమ తనూకృద్భ్యో ద్వేషోభ్యో ऽన్యకృతేభ్యః |
  ఉరు యన్తాసి వరూథమ్ || 8-079-03

  త్వం చిత్తీ తవ దక్షైర్ దివ ఆ పృథివ్యా ఋజీషిన్ |
  యావీర్ అఘస్య చిద్ ద్వేషః || 8-079-04

  అర్థినో యన్తి చేద్ అర్థం గచ్ఛాన్ ఇద్ దదుషో రాతిమ్ |
  వవృజ్యుస్ తృష్యతః కామమ్ || 8-079-05

  విదద్ యత్ పూర్వ్యం నష్టమ్ ఉద్ ఈమ్ ఋతాయుమ్ ఈరయత్ |
  ప్రేమ్ ఆయుస్ తారీద్ అతీర్ణమ్ || 8-079-06

  సుశేవో నో మృళయాకుర్ అదృప్తక్రతుర్ అవాతః |
  భవా నః సోమ శం హృదే || 8-079-07

  మా నః సోమ సం వీవిజో మా వి బీభిషథా రాజన్ |
  మా నో హార్ది త్విషా వధీః || 8-079-08

  అవ యత్ స్వే సధస్థే దేవానాం దుర్మతీర్ ఈక్షే |
  రాజన్న్ అప ద్విషః సేధ మీఢ్వో అప స్రిధః సేధ || 8-079-09