ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 78

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 78)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పురోళాశం నో అన్ధస ఇన్ద్ర సహస్రమ్ ఆ భర |
  శతా చ శూర గోనామ్ || 8-078-01

  ఆ నో భర వ్యఞ్జనం గామ్ అశ్వమ్ అభ్యఞ్జనమ్ |
  సచా మనా హిరణ్యయా || 8-078-02

  ఉత నః కర్ణశోభనా పురూణి ధృష్ణవ్ ఆ భర |
  త్వం హి శృణ్విషే వసో || 8-078-03

  నకీం వృధీక ఇన్ద్ర తే న సుషా న సుదా ఉత |
  నాన్యస్ త్వచ్ ఛూర వాఘతః || 8-078-04

  నకీమ్ ఇన్ద్రో నికర్తవే న శక్రః పరిశక్తవే |
  విశ్వం శృణోతి పశ్యతి || 8-078-05

  స మన్యుమ్ మర్త్యానామ్ అదబ్ధో ని చికీషతే |
  పురా నిదశ్ చికీషతే || 8-078-06

  క్రత్వ ఇత్ పూర్ణమ్ ఉదరం తురస్యాస్తి విధతః |
  వృత్రఘ్నః సోమపావ్నః || 8-078-07

  త్వే వసూని సంగతా విశ్వా చ సోమ సౌభగా |
  సుదాత్వ్ అపరిహ్వృతా || 8-078-08

  త్వామ్ ఇద్ యవయుర్ మమ కామో గవ్యుర్ హిరణ్యయుః |
  త్వామ్ అశ్వయుర్ ఏషతే || 8-078-09

  తవేద్ ఇన్ద్రాహమ్ ఆశసా హస్తే దాత్రం చనా దదే |
  దినస్య వా మఘవన్ సమ్భృతస్య వా పూర్ధి యవస్య కాశినా || 8-078-10