ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 77)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  జజ్ఞానో ను శతక్రతుర్ వి పృచ్ఛద్ ఇతి మాతరమ్ |
  క ఉగ్రాః కే హ శృణ్విరే || 8-077-01

  ఆద్ ఈం శవస్య్ అబ్రవీద్ ఔర్ణవాభమ్ అహీశువమ్ |
  తే పుత్ర సన్తు నిష్టురః || 8-077-02

  సమ్ ఇత్ తాన్ వృత్రహాఖిదత్ ఖే అరాఇవ ఖేదయా |
  ప్రవృద్ధో దస్యుహాభవత్ || 8-077-03

  ఏకయా ప్రతిధాపిబత్ సాకం సరాంసి త్రింశతమ్ |
  ఇన్ద్రః సోమస్య కాణుకా || 8-077-04

  అభి గన్ధర్వమ్ అతృణద్ అబుధ్నేషు రజస్స్వ్ ఆ |
  ఇన్ద్రో బ్రహ్మభ్య ఇద్ వృధే || 8-077-05

  నిర్ ఆవిధ్యద్ గిరిభ్య ఆ ధారయత్ పక్వమ్ ఓదనమ్ |
  ఇన్ద్రో బున్దం స్వాతతమ్ || 8-077-06

  శతబ్రధ్న ఇషుస్ తవ సహస్రపర్ణ ఏక ఇత్ |
  యమ్ ఇన్ద్ర చకృషే యుజమ్ || 8-077-07

  తేన స్తోతృభ్య ఆ భర నృభ్యో నారిభ్యో అత్తవే |
  సద్యో జాత ఋభుష్ఠిర || 8-077-08

  ఏతా చ్యౌత్నాని తే కృతా వర్షిష్ఠాని పరీణసా |
  హృదా వీడ్వ్ అధారయః || 8-077-09

  విశ్వేత్ తా విష్ణుర్ ఆభరద్ ఉరుక్రమస్ త్వేషితః |
  శతమ్ మహిషాన్ క్షీరపాకమ్ ఓదనం వరాహమ్ ఇన్ద్ర ఏముషమ్ || 8-077-10

  తువిక్షం తే సుకృతం సూమయం ధనుః సాధుర్ బున్దో హిరణ్యయః |
  ఉభా తే బాహూ రణ్యా సుసంస్కృత ఋదూపే చిద్ ఋదూవృధా || 8-077-11