ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 76)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమం ను మాయినం హువ ఇన్ద్రమ్ ఈశానమ్ ఓజసా |
  మరుత్వన్తం న వృఞ్జసే || 8-076-01

  అయమ్ ఇన్ద్రో మరుత్సఖా వి వృత్రస్యాభినచ్ ఛిరః |
  వజ్రేణ శతపర్వణా || 8-076-02

  వావృధానో మరుత్సఖేన్ద్రో వి వృత్రమ్ ఐరయత్ |
  సృజన్ సముద్రియా అపః || 8-076-03

  అయం హ యేన వా ఇదం స్వర్ మరుత్వతా జితమ్ |
  ఇన్ద్రేణ సోమపీతయే || 8-076-04

  మరుత్వన్తమ్ ఋజీషిణమ్ ఓజస్వన్తం విరప్శినమ్ |
  ఇన్ద్రం గీర్భిర్ హవామహే || 8-076-05

  ఇన్ద్రమ్ ప్రత్నేన మన్మనా మరుత్వన్తం హవామహే |
  అస్య సోమస్య పీతయే || 8-076-06

  మరుత్వాఇన్ద్ర మీఢ్వః పిబా సోమం శతక్రతో |
  అస్మిన్ యజ్ఞే పురుష్టుత || 8-076-07

  తుభ్యేద్ ఇన్ద్ర మరుత్వతే సుతాః సోమాసో అద్రివః |
  హృదా హూయన్త ఉక్థినః || 8-076-08

  పిబేద్ ఇన్ద్ర మరుత్సఖా సుతం సోమం దివిష్టిషు |
  వజ్రం శిశాన ఓజసా || 8-076-09

  ఉత్తిష్ఠన్న్ ఓజసా సహ పీత్వీ శిప్రే అవేపయః |
  సోమమ్ ఇన్ద్ర చమూ సుతమ్ || 8-076-10

  అను త్వా రోదసీ ఉభే క్రక్షమాణమ్ అకృపేతామ్ |
  ఇన్ద్ర యద్ దస్యుహాభవః || 8-076-11

  వాచమ్ అష్టాపదీమ్ అహం నవస్రక్తిమ్ ఋతస్పృశమ్ |
  ఇన్ద్రాత్ పరి తన్వమ్ మమే || 8-076-12