ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 75)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యుక్ష్వా హి దేవహూతమాఅశ్వాఅగ్నే రథీర్ ఇవ |
  ని హోతా పూర్వ్యః సదః || 8-075-01

  ఉత నో దేవ దేవాఅచ్ఛా వోచో విదుష్టరః |
  శ్రద్ విశ్వా వార్యా కృధి || 8-075-02

  త్వం హ యద్ యవిష్ఠ్య సహసః సూనవ్ ఆహుత |
  ఋతావా యజ్ఞియో భువః || 8-075-03

  అయమ్ అగ్నిః సహస్రిణో వాజస్య శతినస్ పతిః |
  మూర్ధా కవీ రయీణామ్ || 8-075-04

  తం నేమిమ్ ఋభవో యథా నమస్వ సహూతిభిః |
  నేదీయో యజ్ఞమ్ అఙ్గిరః || 8-075-05

  తస్మై నూనమ్ అభిద్యవే వాచా విరూప నిత్యయా |
  వృష్ణే చోదస్వ సుష్టుతిమ్ || 8-075-06

  కమ్ ఉ ష్విద్ అస్య సేనయాగ్నేర్ అపాకచక్షసః |
  పణిం గోషు స్తరామహే || 8-075-07

  మా నో దేవానాం విశః ప్రస్నాతీర్ ఇవోస్రాః |
  కృశం న హాసుర్ అఘ్న్యాః || 8-075-08

  మా నః సమస్య దూఢ్యః పరిద్వేషసో అంహతిః |
  ఊర్మిర్ న నావమ్ ఆ వధీత్ || 8-075-09

  నమస్ తే అగ్న ఓజసే గృణన్తి దేవ కృష్టయః |
  అమైర్ అమిత్రమ్ అర్దయ || 8-075-10

  కువిత్ సు నో గవిష్టయే ऽగ్నే సంవేషిషో రయిమ్ |
  ఉరుకృద్ ఉరు ణస్ కృధి || 8-075-11

  మా నో అస్మిన్ మహాధనే పరా వర్గ్ భారభృద్ యథా |
  సంవర్గం సం రయిం జయ || 8-075-12

  అన్యమ్ అస్మద్ భియా ఇయమ్ అగ్నే సిషక్తు దుచ్ఛునా |
  వర్ధా నో అమవచ్ ఛవః || 8-075-13

  యస్యాజుషన్ నమస్వినః శమీమ్ అదుర్మఖస్య వా |
  తం ఘేద్ అగ్నిర్ వృధావతి || 8-075-14

  పరస్యా అధి సంవతో ऽవరాఅభ్య్ ఆ తర |
  యత్రాహమ్ అస్మి తాఅవ || 8-075-15

  విద్మా హి తే పురా వయమ్ అగ్నే పితుర్ యథావసః |
  అధా తే సుమ్నమ్ ఈమహే || 8-075-16