ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 74)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  విశో-విశో వో అతిథిం వాజయన్తః పురుప్రియమ్ |
  అగ్నిం వో దుర్యం వచ స్తుషే శూషస్య మన్మభిః || 8-074-01

  యం జనాసో హవిష్మన్తో మిత్రం న సర్పిరాసుతిమ్ |
  ప్రశంసన్తి ప్రశస్తిభిః || 8-074-02

  పన్యాంసం జాతవేదసం యో దేవతాత్య్ ఉద్యతా |
  హవ్యాన్య్ ఐరయత్ దివి || 8-074-03

  ఆగన్మ వృత్రహన్తమం జ్యేష్ఠమ్ అగ్నిమ్ ఆనవమ్ |
  యస్య శ్రుతర్వా బృహన్న్ ఆర్క్షో అనీక ఏధతే || 8-074-04

  అమృతం జాతవేదసం తిరస్ తమాంసి దర్శతమ్ |
  ఘృతాహవనమ్ ఈడ్యమ్ || 8-074-05

  సబాధో యం జనా ఇమే ऽగ్నిం హవ్యేభిర్ ఈళతే |
  జుహ్వానాసో యతస్రుచః || 8-074-06

  ఇయం తే నవ్యసీ మతిర్ అగ్నే అధాయ్య్ అస్మద్ ఆ |
  మన్ద్ర సుజాత సుక్రతో ऽమూర దస్మాతిథే || 8-074-07

  సా తే అగ్నే శంతమా చనిష్ఠా భవతు ప్రియా |
  తయా వర్ధస్వ సుష్టుతః || 8-074-08

  సా ద్యుమ్నైర్ ద్యుమ్నినీ బృహద్ ఉపోప శ్రవసి శ్రవః |
  దధీత వృత్రతూర్యే || 8-074-09

  అశ్వమ్ ఇద్ గాం రథప్రాం త్వేషమ్ ఇన్ద్రం న సత్పతిమ్ |
  యస్య శ్రవాంసి తూర్వథ పన్యమ్-పన్యం చ కృష్టయః || 8-074-10

  యం త్వా గోపవనో గిరా చనిష్ఠద్ అగ్నే అఙ్గిరః |
  స పావక శ్రుధీ హవమ్ || 8-074-11

  యం త్వా జనాస ఈళతే సబాధో వాజసాతయే |
  స బోధి వృత్రతూర్యే || 8-074-12

  అహం హువాన ఆర్క్షే శ్రుతర్వణి మదచ్యుతి |
  శర్ధాంసీవ స్తుకావినామ్ మృక్షా శీర్షా చతుర్ణామ్ || 8-074-13

  మాం చత్వార ఆశవః శవిష్ఠస్య ద్రవిత్నవః |
  సురథాసో అభి ప్రయో వక్షన్ వయో న తుగ్ర్యమ్ || 8-074-14

  సత్యమ్ ఇత్ త్వా మహేనది పరుష్ణ్య్ అవ దేదిశమ్ |
  నేమ్ ఆపో అశ్వదాతరః శవిష్ఠాద్ అస్తి మర్త్యః || 8-074-15