ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 73)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉద్ ఈరాథామ్ ఋతాయతే యుఞ్జాథామ్ అశ్వినా రథమ్ |
  అన్తి షద్ భూతు వామ్ అవః || 8-073-01

  నిమిషశ్ చిజ్ జవీయసా రథేనా యాతమ్ అశ్వినా |
  అన్తి షద్ భూతు వామ్ అవః || 8-073-02

  ఉప స్తృణీతమ్ అత్రయే హిమేన ఘర్మమ్ అశ్వినా |
  అన్తి షద్ భూతు వామ్ అవః || 8-073-03

  కుహ స్థః కుహ జగ్మథుః కుహ శ్యేనేవ పేతథుః |
  అన్తి షద్ భూతు వామ్ అవః || 8-073-04

  యద్ అద్య కర్హి కర్హి చిచ్ ఛుశ్రూయాతమ్ ఇమం హవమ్ |
  అన్తి షద్ భూతు వామ్ అవః || 8-073-05

  అశ్వినా యామహూతమా నేదిష్ఠం యామ్య్ ఆప్యమ్ |
  అన్తి షద్ భూతు వామ్ అవః || 8-073-06

  అవన్తమ్ అత్రయే గృహం కృణుతం యువమ్ అశ్వినా |
  అన్తి షద్ భూతు వామ్ అవః || 8-073-07

  వరేథే అగ్నిమ్ ఆతపో వదతే వల్గ్వ్ అత్రయే |
  అన్తి షద్ భూతు వామ్ అవః || 8-073-08

  ప్ర సప్తవధ్రిర్ ఆశసా ధారామ్ అగ్నేర్ అశాయత |
  అన్తి షద్ భూతు వామ్ అవః || 8-073-09

  ఇహా గతం వృషణ్వసూ శృణుతమ్ మ ఇమం హవమ్ |
  అన్తి షద్ భూతు వామ్ అవః || 8-073-10

  కిమ్ ఇదం వామ్ పురాణవజ్ జరతోర్ ఇవ శస్యతే |
  అన్తి షద్ భూతు వామ్ అవః || 8-073-11

  సమానం వాం సజాత్యం సమానో బన్ధుర్ అశ్వినా |
  అన్తి షద్ భూతు వామ్ అవః || 8-073-12

  యో వాం రజాంస్య్ అశ్వినా రథో వియాతి రోదసీ |
  అన్తి షద్ భూతు వామ్ అవః || 8-073-13

  ఆ నో గవ్యేభిర్ అశ్వ్యైః సహస్రైర్ ఉప గచ్ఛతమ్ |
  అన్తి షద్ భూతు వామ్ అవః || 8-073-14

  మా నో గవ్యేభిర్ అశ్వ్యైః సహస్రేభిర్ అతి ఖ్యతమ్ |
  అన్తి షద్ భూతు వామ్ అవః || 8-073-15

  అరుణప్సుర్ ఉషా అభూద్ అకర్ జ్యోతిర్ ఋతావరీ |
  అన్తి షద్ భూతు వామ్ అవః || 8-073-16

  అశ్వినా సు విచాకశద్ వృక్షమ్ పరశుమాఇవ |
  అన్తి షద్ భూతు వామ్ అవః || 8-073-17

  పురం న ధృష్ణవ్ ఆ రుజ కృష్ణయా బాధితో విశా |
  అన్తి షద్ భూతు వామ్ అవః || 8-073-18