ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 72)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  హవిష్ కృణుధ్వమ్ ఆ గమద్ అధ్వర్యుర్ వనతే పునః |
  విద్వాఅస్య ప్రశాసనమ్ || 8-072-01

  ని తిగ్మమ్ అభ్య్ అంశుం సీదద్ ధోతా మనావ్ అధి |
  జుషాణో అస్య సఖ్యమ్ || 8-072-02

  అన్తర్ ఇచ్ఛన్తి తం జనే రుద్రమ్ పరో మనీషయా |
  గృభ్ణన్తి జిహ్వయా ససమ్ || 8-072-03

  జామ్య్ అతీతపే ధనుర్ వయోధా అరుహద్ వనమ్ |
  దృషదం జిహ్వయావధీత్ || 8-072-04

  చరన్ వత్సో రుశన్న్ ఇహ నిదాతారం న విన్దతే |
  వేతి స్తోతవ అమ్బ్యమ్ || 8-072-05

  ఉతో న్వ్ అస్య యన్ మహద్ అశ్వావద్ యోజనమ్ బృహద్ |
  దామా రథస్య దదృశే || 8-072-06

  దుహన్తి సప్తైకామ్ ఉప ద్వా పఞ్చ సృజతః |
  తీర్థే సిన్ధోర్ అధి స్వరే || 8-072-07

  ఆ దశభిర్ వివస్వత ఇన్ద్రః కోశమ్ అచుచ్యవీత్ |
  ఖేదయా త్రివృతా దివః || 8-072-08

  పరి త్రిధాతుర్ అధ్వరం జూర్ణిర్ ఏతి నవీయసీ |
  మధ్వా హోతారో అఞ్జతే || 8-072-09

  సిఞ్చన్తి నమసావతమ్ ఉచ్చాచక్రమ్ పరిజ్మానమ్ |
  నీచీనబారమ్ అక్షితమ్ || 8-072-10

  అభ్యారమ్ ఇద్ అద్రయో నిషిక్తమ్ పుష్కరే మధు |
  అవతస్య విసర్జనే || 8-072-11

  గావ ఉపావతావతమ్ మహీ యజ్ఞస్య రప్సుదా |
  ఉభా కర్ణా హిరణ్యయా || 8-072-12

  ఆ సుతే సిఞ్చత శ్రియం రోదస్యోర్ అభిశ్రియమ్ |
  రసా దధీత వృషభమ్ || 8-072-13

  తే జానత స్వమ్ ఓక్యం సం వత్సాసో న మాతృభిః |
  మిథో నసన్త జామిభిః || 8-072-14

  ఉప స్రక్వేషు బప్సతః కృణ్వతే ధరుణం దివి |
  ఇన్ద్రే అగ్నా నమః స్వః || 8-072-15

  అధుక్షత్ పిప్యుషీమ్ ఇషమ్ ఊర్జం సప్తపదీమ్ అరిః |
  సూర్యస్య సప్త రశ్మిభిః || 8-072-16

  సోమస్య మిత్రావరుణోదితా సూర ఆ దదే |
  తద్ ఆతురస్య భేషజమ్ || 8-072-17

  ఉతో న్వ్ అస్య యత్ పదం హర్యతస్య నిధాన్యమ్ |
  పరి ద్యాం జిహ్వయాతనత్ || 8-072-18