ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 71)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వం నో అగ్నే మహోభిః పాహి విశ్వస్యా అరాతేః |
  ఉత ద్విషో మర్త్యస్య || 8-071-01

  నహి మన్యుః పౌరుషేయ ఈశే హి వః ప్రియజాత |
  త్వమ్ ఇద్ అసి క్షపావాన్ || 8-071-02

  స నో విశ్వేభిర్ దేవేభిర్ ఊర్జో నపాద్ భద్రశోచే |
  రయిం దేహి విశ్వవారమ్ || 8-071-03

  న తమ్ అగ్నే అరాతయో మర్తం యువన్త రాయః |
  యం త్రాయసే దాశ్వాంసమ్ || 8-071-04

  యం త్వం విప్ర మేధసాతావ్ అగ్నే హినోషి ధనాయ |
  స తవోతీ గోషు గన్తా || 8-071-05

  త్వం రయిమ్ పురువీరమ్ అగ్నే దాశుషే మర్తాయ |
  ప్ర ణో నయ వస్యో అచ్ఛ || 8-071-06

  ఉరుష్యా ణో మా పరా దా అఘాయతే జాతవేదః |
  దురాధ్యే మర్తాయ || 8-071-07

  అగ్నే మాకిష్ టే దేవస్య రాతిమ్ అదేవో యుయోత |
  త్వమ్ ఈశిషే వసూనామ్ || 8-071-08

  స నో వస్వ ఉప మాస్య్ ఊర్జో నపాన్ మాహినస్య |
  సఖే వసో జరితృభ్యః || 8-071-09

  అచ్ఛా నః శీరశోచిషం గిరో యన్తు దర్శతమ్ |
  అచ్ఛా యజ్ఞాసో నమసా పురూవసుమ్ పురుప్రశస్తమ్ ఊతయే || 8-071-10

  అగ్నిం సూనుం సహసో జాతవేదసం దానాయ వార్యాణామ్ |
  ద్వితా యో భూద్ అమృతో మర్త్యేష్వ్ ఆ హోతా మన్ద్రతమో విశి || 8-071-11

  అగ్నిం వో దేవయజ్యయాగ్నిమ్ ప్రయత్య్ అధ్వరే |
  అగ్నిం ధీషు ప్రథమమ్ అగ్నిమ్ అర్వత్య్ అగ్నిం క్షైత్రాయ సాధసే || 8-071-12

  అగ్నిర్ ఇషాం సఖ్యే దదాతు న ఈశే యో వార్యాణామ్ |
  అగ్నిం తోకే తనయే శశ్వద్ ఈమహే వసుం సన్తం తనూపామ్ || 8-071-13

  అగ్నిమ్ ఈళిష్వావసే గాథాభిః శీరశోచిషమ్ |
  అగ్నిం రాయే పురుమీళ్హ శ్రుతం నరో ऽగ్నిం సుదీతయే ఛర్దిః || 8-071-14

  అగ్నిం ద్వేషో యోతవై నో గృణీమస్య్ అగ్నిం శం యోశ్ చ దాతవే |
  విశ్వాసు విక్ష్వ్ అవితేవ హవ్యో భువద్ వస్తుర్ ఋషూణామ్ || 8-071-15