ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 70)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యో రాజా చర్షణీనాం యాతా రథేభిర్ అధ్రిగుః |
  విశ్వాసాం తరుతా పృతనానాం జ్యేష్ఠో యో వృత్రహా గృణే || 8-070-01

  ఇన్ద్రం తం శుమ్భ పురుహన్మన్న్ అవసే యస్య ద్వితా విధర్తరి |
  హస్తాయ వజ్రః ప్రతి ధాయి దర్శతో మహో దివే న సూర్యః || 8-070-02

  నకిష్ టం కర్మణా నశద్ యశ్ చకార సదావృధమ్ |
  ఇన్ద్రం న యజ్ఞైర్ విశ్వగూర్తమ్ ఋభ్వసమ్ అధృష్టం ధృష్ణ్వోజసమ్ || 8-070-03

  అషాళ్హమ్ ఉగ్రమ్ పృతనాసు సాసహిం యస్మిన్ మహీర్ ఉరుజ్రయః |
  సం ధేనవో జాయమానే అనోనవుర్ ద్యావః క్షామో అనోనవుః || 8-070-04

  యద్ ద్యావ ఇన్ద్ర తే శతం శతమ్ భూమీర్ ఉత స్యుః |
  న త్వా వజ్రిన్ సహస్రం సూర్యా అను న జాతమ్ అష్ట రోదసీ || 8-070-05

  ఆ పప్రాథ మహినా వృష్ణ్యా వృషన్ విశ్వా శవిష్ఠ శవసా |
  అస్మాఅవ మఘవన్ గోమతి వ్రజే వజ్రిఞ్ చిత్రాభిర్ ఊతిభిః || 8-070-06

  న సీమ్ అదేవ ఆపద్ ఇషం దీర్ఘాయో మర్త్యః |
  ఏతగ్వా చిద్ య ఏతశా యుయోజతే హరీ ఇన్ద్రో యుయోజతే || 8-070-07

  తం వో మహో మహాయ్యమ్ ఇన్ద్రం దానాయ సక్షణిమ్ |
  యో గాధేషు య ఆరణేషు హవ్యో వాజేష్వ్ అస్తి హవ్యః || 8-070-08

  ఉద్ ఊ షు ణో వసో మహే మృశస్వ శూర రాధసే |
  ఉద్ ఊ షు మహ్యై మఘవన్ మఘత్తయ ఉద్ ఇన్ద్ర శ్రవసే మహే || 8-070-09

  త్వం న ఇన్ద్ర ఋతయుస్ త్వానిదో ని తృమ్పసి |
  మధ్యే వసిష్వ తువినృమ్ణోర్వోర్ ని దాసం శిశ్నథో హథైః || 8-070-10

  అన్యవ్రతమ్ అమానుషమ్ అయజ్వానమ్ అదేవయుమ్ |
  అవ స్వః సఖా దుధువీత పర్వతః సుఘ్నాయ దస్యుమ్ పర్వతః || 8-070-11

  త్వం న ఇన్ద్రాసాం హస్తే శవిష్ఠ దావనే |
  ధానానాం న సం గృభాయాస్మయుర్ ద్విః సం గృభాయాస్మయుః || 8-070-12

  సఖాయః క్రతుమ్ ఇచ్ఛత కథా రాధామ శరస్య |
  ఉపస్తుతిమ్ భోజః సూరిర్ యో అహ్రయః || 8-070-13

  భూరిభిః సమహ ఋషిభిర్ బర్హిష్మద్భి స్తవిష్యసే |
  యద్ ఇత్థమ్ ఏకమ్-ఏకమ్ ఇచ్ ఛర వత్సాన్ పరాదదః || 8-070-14

  కర్ణగృహ్యా మఘవా శౌరదేవ్యో వత్సం నస్ త్రిభ్య ఆనయత్ |
  అజాం సూరిర్ న ధాతవే || 8-070-15