ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 69)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర-ప్ర వస్ త్రిష్టుభమ్ ఇషమ్ మన్దద్వీరాయేన్దవే |
  ధియా వో మేధసాతయే పురంధ్యా వివాసతి || 8-069-01

  నదం వ ఓదతీనాం నదం యోయువతీనామ్ |
  పతిం వో అఘ్న్యానాం ధేనూనామ్ ఇషుధ్యసి || 8-069-02

  తా అస్య సూదదోహసః సోమం శ్రీణన్తి పృశ్నయః |
  జన్మన్ దేవానాం విశస్ త్రిష్వ్ ఆ రోచనే దివః || 8-069-03

  అభి ప్ర గోపతిం గిరేన్ద్రమ్ అర్చ యథా విదే |
  సూనుం సత్యస్య సత్పతిమ్ || 8-069-04

  ఆ హరయః ససృజ్రిరే ऽరుషీర్ అధి బర్హిషి |
  యత్రాభి సంనవామహే || 8-069-05

  ఇన్ద్రాయ గావ ఆశిరం దుదుహ్రే వజ్రిణే మధు |
  యత్ సీమ్ ఉపహ్వరే విదత్ || 8-069-06

  ఉద్ యద్ బ్రధ్నస్య విష్టపం గృహమ్ ఇన్ద్రశ్ చ గన్వహి |
  మధ్వః పీత్వా సచేవహి త్రిః సప్త సఖ్యుః పదే || 8-069-07

  అర్చత ప్రార్చత ప్రియమేధాసో అర్చత |
  అర్చన్తు పుత్రకా ఉత పురం న ధృష్ణ్వ్ అర్చత || 8-069-08

  అవ స్వరాతి గర్గరో గోధా పరి సనిష్వణత్ |
  పిఙ్గా పరి చనిష్కదద్ ఇన్ద్రాయ బ్రహ్మోద్యతమ్ || 8-069-09

  ఆ యత్ పతన్త్య్ ఏన్యః సుదుఘా అనపస్ఫురః |
  అపస్ఫురం గృభాయత సోమమ్ ఇన్ద్రాయ పాతవే || 8-069-10

  అపాద్ ఇన్ద్రో అపాద్ అగ్నిర్ విశ్వే దేవా అమత్సత |
  వరుణ ఇద్ ఇహ క్షయత్ తమ్ ఆపో అభ్య్ అనూషత వత్సం సంశిశ్వరీర్ ఇవ || 8-069-11

  సుదేవో అసి వరుణ యస్య తే సప్త సిన్ధవః |
  అనుక్షరన్తి కాకుదం సూర్మ్యం సుషిరామ్ ఇవ || 8-069-12

  యో వ్యతీఅఫాణయత్ సుయుక్తాఉప దాశుషే |
  తక్వో నేతా తద్ ఇద్ వపుర్ ఉపమా యో అముచ్యత || 8-069-13

  అతీద్ ఉ శక్ర ఓహత ఇన్ద్రో విశ్వా అతి ద్విషః |
  భినత్ కనీన ఓదనమ్ పచ్యమానమ్ పరో గిరా || 8-069-14

  అర్భకో న కుమారకో ऽధి తిష్ఠన్ నవం రథమ్ |
  స పక్షన్ మహిషమ్ మృగమ్ పిత్రే మాత్రే విభుక్రతుమ్ || 8-069-15

  ఆ తూ సుశిప్ర దమ్పతే రథం తిష్ఠా హిరణ్యయమ్ |
  అధ ద్యుక్షం సచేవహి సహస్రపాదమ్ అరుషం స్వస్తిగామ్ అనేహసమ్ || 8-069-16

  తం ఘేమ్ ఇత్థా నమస్విన ఉప స్వరాజమ్ ఆసతే |
  అర్థం చిద్ అస్య సుధితం యద్ ఏతవ ఆవర్తయన్తి దావనే || 8-069-17

  అను ప్రత్నస్యౌకసః ప్రియమేధాస ఏషామ్ |
  పూర్వామ్ అను ప్రయతిం వృక్తబర్హిషో హితప్రయస ఆశత || 8-069-18