ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 68)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ త్వా రథం యథోతయే సుమ్నాయ వర్తయామసి |
  తువికూర్మిమ్ ఋతీషహమ్ ఇన్ద్ర శవిష్ఠ సత్పతే || 8-068-01

  తువిశుష్మ తువిక్రతో శచీవో విశ్వయా మతే |
  ఆ పప్రాథ మహిత్వనా || 8-068-02

  యస్య తే మహినా మహః పరి జ్మాయన్తమ్ ఈయతుః |
  హస్తా వజ్రం హిరణ్యయమ్ || 8-068-03

  విశ్వానరస్య వస్ పతిమ్ అనానతస్య శవసః |
  ఏవైశ్ చ చర్షణీనామ్ ఊతీ హువే రథానామ్ || 8-068-04

  అభిష్టయే సదావృధం స్వర్మీళ్హేషు యం నరః |
  నానా హవన్త ఊతయే || 8-068-05

  పరోమాత్రమ్ ఋచీషమమ్ ఇన్ద్రమ్ ఉగ్రం సురాధసమ్ |
  ఈశానం చిద్ వసూనామ్ || 8-068-06

  తం-తమ్ ఇద్ రాధసే మహ ఇన్ద్రం చోదామి పీతయే |
  యః పూర్వ్యామ్ అనుష్టుతిమ్ ఈశే కృష్టీనాం నృతుః || 8-068-07

  న యస్య తే శవసాన సఖ్యమ్ ఆనంశ మర్త్యః |
  నకిః శవాంసి తే నశత్ || 8-068-08

  త్వోతాసస్ త్వా యుజాప్సు సూర్యే మహద్ ధనమ్ |
  జయేమ పృత్సు వజ్రివః || 8-068-09

  తం త్వా యజ్ఞేభిర్ ఈమహే తం గీర్భిర్ గిర్వణస్తమ |
  ఇన్ద్ర యథా చిద్ ఆవిథ వాజేషు పురుమాయ్యమ్ || 8-068-10

  యస్య తే స్వాదు సఖ్యం స్వాద్వీ ప్రణీతిర్ అద్రివః |
  యజ్ఞో వితన్తసాయ్యః || 8-068-11

  ఉరు ణస్ తన్వే తన ఉరు క్షయాయ నస్ కృధి |
  ఉరు ణో యన్ధి జీవసే || 8-068-12

  ఉరుం నృభ్య ఉరుం గవ ఉరుం రథాయ పన్థామ్ |
  దేవవీతిమ్ మనామహే || 8-068-13

  ఉప మా షడ్ ద్వా-ద్వా నరః సోమస్య హర్ష్యా |
  తిష్ఠన్తి స్వాదురాతయః || 8-068-14

  ఋజ్రావ్ ఇన్ద్రోత ఆ దదే హరీ ఋక్షస్య సూనవి |
  ఆశ్వమేధస్య రోహితా || 8-068-15

  సురథాఆతిథిగ్వే స్వభీశూఆర్క్షే |
  ఆశ్వమేధే సుపేశసః || 8-068-16

  షళ్ అశ్వాఆతిథిగ్వ ఇన్ద్రోతే వధూమతః |
  సచా పూతక్రతౌ సనమ్ || 8-068-17

  ఐషు చేతద్ వృషణ్వత్య్ అన్తర్ ఋజ్రేష్వ్ అరుషీ |
  స్వభీశుః కశావతీ || 8-068-18

  న యుష్మే వాజబన్ధవో నినిత్సుశ్ చన మర్త్యః |
  అవద్యమ్ అధి దీధరత్ || 8-068-19