ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 67)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్యాన్ ను క్షత్రియాఅవ ఆదిత్యాన్ యాచిషామహే |
  సుమృళీకాఅభిష్టయే || 8-067-01

  మిత్రో నో అత్య్ అంహతిం వరుణః పర్షద్ అర్యమా |
  ఆదిత్యాసో యథా విదుః || 8-067-02

  తేషాం హి చిత్రమ్ ఉక్థ్యం వరూథమ్ అస్తి దాశుషే |
  ఆదిత్యానామ్ అరంకృతే || 8-067-03

  మహి వో మహతామ్ అవో వరుణ మిత్రార్యమన్ |
  అవాంస్య్ ఆ వృణీమహే || 8-067-04

  జీవాన్ నో అభి ధేతనాదిత్యాసః పురా హథాత్ |
  కద్ ధ స్థ హవనశ్రుతః || 8-067-05

  యద్ వః శ్రాన్తాయ సున్వతే వరూథమ్ అస్తి యచ్ ఛర్దిః |
  తేనా నో అధి వోచత || 8-067-06

  అస్తి దేవా అంహోర్ ఉర్వ్ అస్తి రత్నమ్ అనాగసః |
  ఆదిత్యా అద్భుతైనసః || 8-067-07

  మా నః సేతుః సిషేద్ అయమ్ మహే వృణక్తు నస్ పరి |
  ఇన్ద్ర ఇద్ ధి శ్రుతో వశీ || 8-067-08

  మా నో మృచా రిపూణాం వృజినానామ్ అవిష్యవః |
  దేవా అభి ప్ర మృక్షత || 8-067-09

  ఉత త్వామ్ అదితే మహ్య్ అహం దేవ్య్ ఉప బ్రువే |
  సుమృళీకామ్ అభిష్టయే || 8-067-10

  పర్షి దీనే గభీర ఆఉగ్రపుత్రే జిఘాంసతః |
  మాకిస్ తోకస్య నో రిషత్ || 8-067-11

  అనేహో న ఉరువ్రజ ఉరూచి వి ప్రసర్తవే |
  కృధి తోకాయ జీవసే || 8-067-12

  యే మూర్ధానః క్షితీనామ్ అదబ్ధాసః స్వయశసః |
  వ్రతా రక్షన్తే అద్రుహః || 8-067-13

  తే న ఆస్నో వృకాణామ్ ఆదిత్యాసో ముమోచత |
  స్తేనమ్ బద్ధమ్ ఇవాదితే || 8-067-14

  అపో షు ణ ఇయం శరుర్ ఆదిత్యా అప దుర్మతిః |
  అస్మద్ ఏత్వ్ అజఘ్నుషీ || 8-067-15

  శశ్వద్ ధి వః సుదానవ ఆదిత్యా ఊతిభిర్ వయమ్ |
  పురా నూనమ్ బుభుజ్మహే || 8-067-16

  శశ్వన్తం హి ప్రచేతసః ప్రతియన్తం చిద్ ఏనసః |
  దేవాః కృణుథ జీవసే || 8-067-17

  తత్ సు నో నవ్యం సన్యస ఆదిత్యా యన్ ముమోచతి |
  బన్ధాద్ బద్ధమ్ ఇవాదితే || 8-067-18

  నాస్మాకమ్ అస్తి తత్ తర ఆదిత్యాసో అతిష్కదే |
  యూయమ్ అస్మభ్యమ్ మృళత || 8-067-19

  మా నో హేతిర్ వివస్వత ఆదిత్యాః కృత్రిమా శరుః |
  పురా ను జరసో వధీత్ || 8-067-20

  వి షు ద్వేషో వ్య్ అంహతిమ్ ఆదిత్యాసో వి సంహితమ్ |
  విష్వగ్ వి వృహతా రపః || 8-067-21