ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 65)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యద్ ఇన్ద్ర ప్రాగ్ అపాగ్ ఉదఙ్ న్యగ్ వా హూయసే నృభిః |
  ఆ యాహి తూయమ్ ఆశుభిః || 8-065-01

  యద్ వా ప్రస్రవణే దివో మాదయాసే స్వర్ణరే |
  యద్ వా సముద్రే అన్ధసః || 8-065-02

  ఆ త్వా గీర్భిర్ మహామ్ ఉరుం హువే గామ్ ఇవ భోజసే |
  ఇన్ద్ర సోమస్య పీతయే || 8-065-03

  ఆ త ఇన్ద్ర మహిమానం హరయో దేవ తే మహః |
  రథే వహన్తు బిభ్రతః || 8-065-04

  ఇన్ద్ర గృణీష ఉ స్తుషే మహాఉగ్ర ఈశానకృత్ |
  ఏహి నః సుతమ్ పిబ || 8-065-05

  సుతావన్తస్ త్వా వయమ్ ప్రయస్వన్తో హవామహే |
  ఇదం నో బర్హిర్ ఆసదే || 8-065-06

  యచ్ చిద్ ధి శశ్వతామ్ అసీన్ద్ర సాధారణస్ త్వమ్ |
  తం త్వా వయం హవామహే || 8-065-07

  ఇదం తే సోమ్యమ్ మధ్వ్ అధుక్షన్న్ అద్రిభిర్ నరః |
  జుషాణ ఇన్ద్ర తత్ పిబ || 8-065-08

  విశ్వాఅర్యో విపశ్చితో ऽతి ఖ్యస్ తూయమ్ ఆ గహి |
  అస్మే ధేహి శ్రవో బృహత్ || 8-065-09

  దాతా మే పృషతీనాం రాజా హిరణ్యవీనామ్ |
  మా దేవా మఘవా రిషత్ || 8-065-10

  సహస్రే పృషతీనామ్ అధి శ్చన్ద్రమ్ బృహత్ పృథు |
  శుక్రం హిరణ్యమ్ ఆ దదే || 8-065-11

  నపాతో దుర్గహస్య మే సహస్రేణ సురాధసః |
  శ్రవో దేవేష్వ్ అక్రత || 8-065-12