ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 66)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తరోభిర్ వో విదద్వసుమ్ ఇన్ద్రం సబాధ ఊతయే |
  బృహద్ గాయన్తః సుతసోమే అధ్వరే హువే భరం న కారిణమ్ || 8-066-01

  న యం దుధ్రా వరన్తే న స్థిరా మురో మదే సుశిప్రమ్ అన్ధసః |
  య ఆదృత్యా శశమానాయ సున్వతే దాతా జరిత్ర ఉక్థ్యమ్ || 8-066-02

  యః శక్రో మృక్షో అశ్వ్యో యో వా కీజో హిరణ్యయః |
  స ఊర్వస్య రేజయత్య్ అపావృతిమ్ ఇన్ద్రో గవ్యస్య వృత్రహా || 8-066-03

  నిఖాతం చిద్ యః పురుసమ్భృతం వసూద్ ఇద్ వపతి దాశుషే |
  వజ్రీ సుశిప్రో హర్యశ్వ ఇత్ కరద్ ఇన్ద్రః క్రత్వా యథా వశత్ || 8-066-04

  యద్ వావన్థ పురుష్టుత పురా చిచ్ ఛూర నృణామ్ |
  వయం తత్ త ఇన్ద్ర సమ్ భరామసి యజ్ఞమ్ ఉక్థం తురం వచః || 8-066-05

  సచా సోమేషు పురుహూత వజ్రివో మదాయ ద్యుక్ష సోమపాః |
  త్వమ్ ఇద్ ధి బ్రహ్మకృతే కామ్యం వసు దేష్ఠః సున్వతే భువః || 8-066-06

  వయమ్ ఏనమ్ ఇదా హ్యో ऽపీపేమేహ వజ్రిణమ్ |
  తస్మా ఉ అద్య సమనా సుతమ్ భరా నూనమ్ భూషత శ్రుతే || 8-066-07

  వృకశ్ చిద్ అస్య వారణ ఉరామథిర్ ఆ వయునేషు భూషతి |
  సేమం న స్తోమం జుజుషాణ ఆ గహి ఇన్ద్ర ప్ర చిత్రయా ధియా || 8-066-08

  కద్ ఊ న్వ్ అస్యాకృతమ్ ఇన్ద్రస్యాస్తి పౌంస్యమ్ |
  కేనో ను కం శ్రోమతేన న శుశ్రువే జనుషః పరి వృత్రహా || 8-066-09

  కద్ ఊ మహీర్ అధృష్టా అస్య తవిషీః కద్ ఉ వృత్రఘ్నో అస్తృతమ్ |
  ఇన్ద్రో విశ్వాన్ బేకనాటాఅహర్దృశ ఉత క్రత్వా పణీఅభి || 8-066-10

  వయం ఘా తే అపూర్వ్యేన్ద్ర బ్రహ్మాణి వృత్రహన్ |
  పురూతమాసః పురుహూత వజ్రివో భృతిం న ప్ర భరామసి || 8-066-11

  పూర్వీశ్ చిద్ ధి త్వే తువికూర్మిన్న్ ఆశసో హవన్త ఇన్ద్రోతయః |
  తిరశ్ చిద్ అర్యః సవనా వసో గహి శవిష్ఠ శ్రుధి మే హవమ్ || 8-066-12

  వయం ఘా తే త్వే ఇద్ వ్ ఇన్ద్ర విప్రా అపి ష్మసి |
  నహి త్వద్ అన్యః పురుహూత కశ్ చన మఘవన్న్ అస్తి మర్డితా || 8-066-13

  త్వం నో అస్యా అమతేర్ ఉత క్షుధో ऽభిశస్తేర్ అవ స్పృధి |
  త్వం న ఊతీ తవ చిత్రయా ధియా శిక్షా శచిష్ఠ గాతువిత్ || 8-066-14

  సోమ ఇద్ వః సుతో అస్తు కలయో మా బిభీతన |
  అపేద్ ఏష ధ్వస్మాయతి స్వయం ఘైషో అపాయతి || 8-066-15