ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 64)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉత్ త్వా మన్దన్తు స్తోమాః కృణుష్వ రాధో అద్రివః |
  అవ బ్రహ్మద్విషో జహి || 8-064-01

  పదా పణీఅరాధసో ని బాధస్వ మహాఅసి |
  నహి త్వా కశ్ చన ప్రతి || 8-064-02

  త్వమ్ ఈశిషే సుతానామ్ ఇన్ద్ర త్వమ్ అసుతానామ్ |
  త్వం రాజా జనానామ్ || 8-064-03

  ఏహి ప్రేహి క్షయో దివ్య్ ఆఘోషఞ్ చర్షణీనామ్ |
  ఓభే పృణాసి రోదసీ || 8-064-04

  త్యం చిత్ పర్వతం గిరిం శతవన్తం సహస్రిణమ్ |
  వి స్తోతృభ్యో రురోజిథ || 8-064-05

  వయమ్ ఉ త్వా దివా సుతే వయం నక్తం హవామహే |
  అస్మాకం కామమ్ ఆ పృణ || 8-064-06

  క్వ స్య వృషభో యువా తువిగ్రీవో అనానతః |
  బ్రహ్మా కస్ తం సపర్యతి || 8-064-07

  కస్య స్విత్ సవనం వృషా జుజుష్వాఅవ గచ్ఛతి |
  ఇన్ద్రం క ఉ స్విద్ ఆ చకే || 8-064-08

  కం తే దానా అసక్షత వృత్రహన్ కం సువీర్యా |
  ఉక్థే క ఉ స్విద్ అన్తమః || 8-064-09

  అయం తే మానుషే జనే సోమః పూరుషు సూయతే |
  తస్యేహి ప్ర ద్రవా పిబ || 8-064-10

  అయం తే శర్యణావతి సుషోమాయామ్ అధి ప్రియః |
  ఆర్జీకీయే మదిన్తమః || 8-064-11

  తమ్ అద్య రాధసే మహే చారుమ్ మదాయ ఘృష్వయే |
  ఏహీమ్ ఇన్ద్ర ద్రవా పిబ || 8-064-12